Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch  zo dňa 12. júla 2016

 

Prítomní : podľa PL

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

 

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Eduard Belák a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: pani Anna Králiková, Ing. Mária Briatková a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 4/ R ô z n e

Starosta obce predložil poslancom :

-         žiadosť pána Lukáša Javorčeka a manželky Lenky Javorčekovej, obaja bytom Nováky, Chemikov 89/1, o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 973/29 o výmere 600 m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 973/29 o výmere 600 m2.

-         Žiadosť Ing. Róberta Mihálika, bytom Nitrianske Sučany 452, o odkúpenie obecného  pozemku parc. č. 973/25 o výmere 655,31 m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 973/25 o výmere 655,31 m2.

-         Žiadosť pána Rudolfa Pánisa a manželky Jaroslavy Pánisovej, obaja bytom Dolné Vestenice, Gumárenska 412/21, o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 973/31 o výmere 763,70 m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 973/31 o výmere 763,70 m2.

 

K bodu č. 5/ Interpelácia poslancov

---

 

K bodu č. 6/ Diskusia

---

 

K bodu č. 7/

Predsedníčka návrhovej komisie pani Anna Králiková prečítala zoznam prijatých uznesení.

 

K bodu č. 8/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

 

 

                                                            PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                            starosta obce  

 

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Javorková                 ....................................

 

Overovatelia: Ing. Eduard Belák                       .....................................

 

                     p. Dušan Bukový                      .....................................

 

 

 

V Nitrianskych Sučanoch 13. 7. 2016 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line