Veľkosť písma

Uznesenie

Z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 10. októbra 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 38/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Briatková, Ing. Eduard Belák, pani Anna Králiková

-          Za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková, Ing. Rastislav Bartík .

Uznesenie č. 39/2016

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e

Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2016.

Uznesenie č. 40/2016

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a), b).

Uznesenie č. 41/2016

Obecné zastupiteľstvo     d o p o r u č u j e

p. Marte Vlnkovej bytom Nitrianske Sučany č. 329 doplniť žiadosť na odpredaj časti parcely

č. 1165 o geometrický plán.

Uznesenie č. 42/2016

Obecné zastupiteľstvo      s c h v a ľ u j e

Žiadosť pani Zuzany Kňažíkovej, bytom Komárno Mateja Bela 6 – zníženie poplatku za predajné miesto na sezónu roku 2016 z 64 na 45 .

Uznesenie č. 43/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a   v e d o m i e

žiadosť Miestneho spolku SČK v Nitrianskych Sučanoch o finančný príspevok.

Po schválení všeobecného záväzného nariadenia obce bude finančný príspevok riešený

z rozpočtových prostriedkov obce v roku 2017.

Uznesenie č. 44/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e...

Protest prokurátora – Okresnej prokuratúry Prievidza podľa § 1 ods. 2, § 2 ods. 2, § 3 ods.9 a § 4 ods. 2, ods.3   VZN č. 5/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 45/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 448/8 – ostatné plochy o výmere 10 m2, z dôvodu stavebnej akcie „Nitrianske Sučany: zahusťovacia TS“ a výšku kúpnej ceny, ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku, vypracovaného dňa 3.12.2015 – 99,-€.

Uznesenie č. 46/2016

Obecné zastupiteľstvo   r u š í

uznesenie č. 37/2016 – odpredaj pozemku parc. č. 973/31 o výmere 763,70 m2, pre pána Rudolfa Pánisa, bytom Dolné Vestenice, Gumárenská 412/21 a manželku Jaroslavu Pánisovú, bytom Dolné Vestenice, Gumárenská 412/21.

Uznesenie č. 47/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í

s prípravou nového Územného plánu obce Nitrianske Sučany v roku 2017.

Uznesenie č. 48/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

Internú smernicu č. 1/2016 – Zásady systému finančného riadenia a finančnej kontroly v pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.

                                                                                     PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                     starosta obce      

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line