Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 10. októbra 2016

Prítomní: podľa PL

                Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková a Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Eduard Belák a pani Anna Králiková

K bodu č. 4/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30. 6. 2016. Obecné zastupiteľstvo Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2016 zobralo na vedomie. Ďalej predniesla Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a), b) – obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo.

K bodu č. 5/ R ô z n e

 • Starosta obce predniesol :

 • žiadosť pani Zuzany Kňažíkovej, bytom Komárno, ul. Mateja Bela 6 – zníženie poplatku za predajné miesto na sezónu 2016 zo 64,- EUR na 45,- EUR.

Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.

 • žiadosť p. Marty Vlnkovej , bytom Nitrianske Sučany č. 329 o odpredaj časti parcely č. 1165.

Obecné zastupiteľstvo doporučilo p. Marte Vlnkovej doplniť žiadosť na odpredaj časti parcely č. 1165  o geometrický plán.

 • žiadosť Miestneho spolku SČK  Nitrianske Sučany o finančný príspevok.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Miestneho spolku SČK Nitrianske Sučany. Po schválení všeobecného záväzného nariadenia obce bude finančný príspevok riešený z rozpočtových prostriedkov obce v roku 2017.

 • Protest prokurátora – Okresnej prokuratúry Prievidza podľa § 1 ods. 2, §2 ods. 2, § 3 ods. 9 a § 4 ods.2, ods. 3 - VZN č. 5/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Obecné zastupiteľstvo zobralo Protest prokurátora na vedomie.

 • Majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 448/8 – ostatné plochy a výmere 10m2 , z dôvodu stavebnej akcie „ Nitrianske Sučany : zahusťovacia TS " a výšku kúpnej ceny, ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného dňa 3.12.2015 na 99,- EUR.

Obecné zastupiteľstvo majetkoprávne vysporiadanie pozemku schválilo.

 • Starosta obce navrhol pripraviť nový Územný plán obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou nového Územného plánu obce Nitrianske Sučany v roku 2017.

 • Starosta obce predložil poslancom na zrušenie :

 • Uznesenie č. 37/2016 – odpredaj pozemku parc. č. 973/31 o výmere 763,70 m2 pre pána Rudolfa Pánisa, bytom Dolné Vestenice, Gumárenská 412/21 a manželku Jaroslavu Pánisovú, bytom Dolné Vestenice, Gumárenská 412/21.

Obecné zastupiteľstvo Uznesenie č. 37/2016 zrušilo.

 • Starosta obce informoval o :

 • stretnutí Po stopách SNP 2016,

 • návšteve družobnej obce Bohdíkov,

 • Sučianskej kultúrnej jeseni 2016,

 • Kultúrnom programe k výročiu narodenia F. Madvu,

 • vytvorení nových hrobových miest,

 • oprave výtlkov na cestných komunikáciách v obci,

 • príprave na vytvorenie parkoviska pred Domom smútku.

 • Ing. Elena Ivanovová predniesla na schválenie Internú smernicu č 1/2016 – Zásady systému finančného riadenia a finančnej kontroly v pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Internú smernicu č. 1/2016

K bodu č. 6/ Interpelácia poslancov

Ing. Eduard Belák - sa spýtal ako postupujú práce na IBV Chrastečky a  aká je celková cena za vykonané dielo.

K bodu č. 7/ Diskusia

Pán Jozef Macko, bytom Nitr. Sučany 300 – upozornil na naklonené stĺpy vysokého napätia, hrozí nebezpečenstvo pádu.

Pán Ladislav Cibulka, bytom Nitr. Sučany 80 – upozornil , že cez  niektoré parcely  v obci vedie vysoké napätie, z toho dôvodu nie je možné tieto parcely využiť ako stavebné pozemky,

- spýtal sa na funkčnosť nadzemných hydrantov v obci a požiadal o preverenie ich funkčnosti.

Pán Karcol  František, bytom Nitr. Sučany 185 – sa spýtal prečo v rámci zberu  druhotných surovín firma VEPOS Nováky nezabezpečila odvoz starého papiera.

Mgr. Nemčeková Iveta – riaditeľka ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitr. Sučany– informovala, že na školskom dvore bude pristavený kontajner na zber papiera a môžu sa zbierať aj kartóny.

Pani Mária Krčeková, bytom Nitr. Sučany 340 – vyjadrila pochvalu aktivačným  pracovníkom za kvalitné čistenie miestneho potoka.

K bodu č. 8/

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Mária Briatková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 9/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                        starosta obce

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Javorková                           ................................................

Overovatelia: Ing. Mária Briatková                             ...............................................

                         Ing. Rastislav Bartík                                ..............................................

V Nitrianskych Sučanoch, 10. októbra 2016  

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line