Veľkosť písma

 

 

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 12. decembra 2016

 

 

Uznesenie č.49/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: pani Anna Králiková, Ing. Jozef Fodor, Ing. Rastislav Bartík

 • Za overovateľov zápisnice: pán Dušan Bukový, Ing. Eduard Belák

Uznesenie č. 50/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a    v e d o m i e      

Plnenie rozpočtu obce k  30. 9. 2016

Uznesenie č. 51/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b)

Uznesenie č. 52/2016

Obecné zastupiteľstvo

-   s c h v a ľ u j e   - Rozpočet Obce Nitrianske Sučany na rok 2017,

-  b e r i e   n a v e d o m i e   Rozpočet Obce Nitrianske Sučany na roky 2018 – 2019,    

-   b e r i e n a    v e d o m i e  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu

   obce na roky 2017 – 2019.

Uznesenie č. 53/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

Uznesenie č. 54/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

VZN č. 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017.

Uznesenie č. 55/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 56/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Žiadosť TJ Slovan Nitrianske Sučany 253 – navýšenie rozpočtu na činnosť TJ Slovan na rok 2017 na 8 000,- €.

Uznesenie č. 57/2016

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e

Žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. V zmysle VZN č. 2/2015, článok 2, odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uznesenie č. 58/2016

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e

Žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. V zmysle VZN č. 2/2015, článok 2, odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uznesenie č. 59/2016

 1. Obecné zastupiteľstvo konštatuje:

 • že obchodnej spoločnosti PDP, s.r.o., so sídlom 972 21 Nitrianske Sučany 387 obec v minulom období odpredala stavbu súp. č. 263, obecný úrad na CKN parc. č. 1021/101 a 1021/102, k. ú. Nitrianske Sučany a uvedená s.r.o. je výlučným vlastníkom stavby a jej vlastníctvo je vedené na LV č. 1527 pre k. ú. Nitrianske Sučany.

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 • žiadosť obchodnej spoločnosti PDP, s.r.o. so sídlom 972 21 Nitrianske Sučany č. 387 o súhlas na vybudovanie preložky plynárenského zariadenia PP D40 v dĺžke 6,5 bm k uvedenej stavbe v telese miestnej komunikácie CKN parc. č. 1021/24 výmera

  2706 m2, zastavaná plocha,

 • žiadosť na prekopanie v časti v telese miestnej komunikácie CKN parc. č. 1021/24 výmera 2706 m2, zastavaná plocha a uloženie plynového potrubia inžinierskej sieti plynárenských zariadení a podľa GP č. 268/2016 vyhotoveného GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza,

 • žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena v prospech tretej osoby SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, hlavný investor PDP, s.r.o. ,

  972 21 Nitrianske Sučany, ktorý odovzdá po kolaudácii predmetnú prípojku - inžiniersku sieť plynárenského zariadenia v rozsahu vymedzenia GP č. 268/2016 oprávnenému z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava.

 1. Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

 • s vybudovaním investície: plynárenského zariadenia –PP D40 v dĺžke 6,5 bm, ktorá prechádza pozemkom CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy v k. ú. Nitrianske Sučany podľa predloženého projektu, za účelom pripojenia budovy súp. č.263 na plynárenské zariadenie, ktoré je už v komunikácii uložené, podľa predloženého projektu.

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvné zriadenie vecného bremena:

  „- existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739. Ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 268/2016 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 13.10.2016, vyhotoveného GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, IČO: 36 312 461, úradne overeného Správou katastra Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor pod č. 1158/2016 dňa 18.10.2016 na CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy

     - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť

  - uvedené vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne vzhľadom na to, že ide o pozemok CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy, ktorý je miestnou komunikáciou a vecné bremeno sa zriaďuje v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b

  825 11 Bratislava.“

 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretej medzi

 1. Obcou Nitrianske Sučany, 97221 Nitrianske Sučany 242, povinným z vecného bremena

  a

 2. Investorom: PDP, s.r.o. 972 21 Nitrianske Sučany 387

  a

 3. oprávneným z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

  na vecné bremeno:

  „- existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739. Ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 268/2016 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 13.10.2016, vyhotoveného GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, IČO: 36 312 461, úradne overeného Správou katastra Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor pod č. 1158/2016 dňa 18.10.2016 na CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy

  - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť

  - uvedené vecné bremeno sa schvaľuje ako bezodplatné vzhľadom na to, že ide o pozemok CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy, ktorý je miestnou komunikáciou a vecné bremeno sa zriaďuje v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava.“

 1. Obecné zastupiteľstvo ukladá:

 • uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena uvedenú v čl. V. uznesenia a splnomocniť na podanie návrhu na povolenie vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností investora.

  VII. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo:

  Zapísať v zmysle platných právnych predpisov vecné bremeno uvedené v časti V. ods. 3.    uznesenia do katastra nehnuteľností na LV č. 1 pre k. ú. Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 60/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odmenu za vedenie kroniky pani Mgr. Márii Krčekovej vo výške 166,-- €.

Uznesenie č. 61/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. v platnom znení, medzi Obcou Nitrianske Sučany a Polvito s.r.o. Lehota pod Vtáčnikom. Výška nájomného predstavuje 150,-€ mesačne

Uznesenie č. 62/2016

 1. Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odpredaj časti pôvodného pozemku – parcela registra C KN č. 1165/1   výmera 4001 m2, kultúra ostatná plocha, odčlenenej geometrickým plánom č. 245/2016 vyhotoveným dňa 29. 9. 2016 Ing. Janou Námesnou, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou, dňa 6.10. 2016, pod č. 1100/2016 ako samostatné parcely: CKN č. 1165/3 výmera 34 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN č. 1165/4 výmera 66 m2 zastavaná plocha a nádvorie - kupujúcej pani Marte Vlnkovej, bytom Nitrianske Sučany 329, na základe nového geometrického plánu a písomnej žiadosti, viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.

 2. Obecné zastupiteľstvo u r č u j e kúpnu cenu predávaného

 • pozemku CKN parc. č. 1165/3 v sume 3,30 € za 1 m2, čo pri predávanej výmere 34 m2 predstavuje 112,20 €, slovom jedenstodvanášť eur dvadsať centov,

 • pozemku CKN parc. č. 1165/4 v sume 3,30 € za 1 m2, čo pri predávanej výmere 66 m2 predstavuje 217,80 €, slovom dvestosedemnásť eur osemdesiat centov.

 1. Obecné zastupiteľstvo r o z h o d l o, že na predaj pozemkov sa vzťahuje výnimka uvedená v ustanovení § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j.:

  „ ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“.

 2. Pri odpredaji pozemkov nedochádza k stretu záujmov.

  Uznesenie č. 63/2016

  Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

  Internú smernicu č. 2/2016 – Vedenie pokladnice v Obci Nitrianske Sučany.

  Uznesenie č. 64/2016

  Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

  Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nitrianskych Sučanoch.

  Uznesenie č. 65/2016

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Zámer obce – rozšírenie miestnej komunikácie pod Hôrkami, pred rodinným domom pána Antona Haluša č. súp. 472.

  Uznesenie č. 66/2016

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskych Sučanoch o finančný príspevok vo výške 2 000,-- € na rok 2017.

  Uznesenie č. 67/2016

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Úpravu platu starostu obce od 1. 1. 2017, podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení. Plat bol zvýšený o 30%, čo predstavuje sumu 524,50 €. Plat celkom predstavuje sumu 2 273,- €.PhDr. Pavol Caňo, v. r.
starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line