Veľkosť písma

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 12. decembra 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Briatková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: pán Dušan Bukový a Ing. Eduard Belák.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: pani Anna Králiková, Ing. Jozef Fodor, Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 4/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2016. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2016 - obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Ďalej predniesla Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a), b) – obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo.

 

K bodu č. 5/

Ing. Elena Ivanovová predložila Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2017 – 2019. Pani Alžbeta Miková – predniesla odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a odporučila poslancom ho schváliť.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet Obce Nitrianske Sučany na rok 2017, zobralo na vedomie Rozpočet Obce Nitrianske Sučany na roky 2018 – 2019 a zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu Obce na roky 2017 – 2019.

K bodu č. 6/

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017. Obecné zastupiteľstvo VZN č. 3/2016 schválilo.

K bodu č. 7/

Ing. Elena Ivanovová predložila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017. Obecné zastupiteľstvo VZN č. 4/2016 schválilo.

 

K bodu č. 8/

Ing. Elena Ivanovová predložila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo VZN č. 5/2016 schválilo.

 

K bodu č. 9/ R ô z n e

-          Starosta obce predložil žiadosť TJ Slovan Nitrianske Sučany o navýšenie rozpočtu na činnosť na rok 2017 na 8 000,-€. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť TJ Slovan Nitrianske Sučany – navýšenie rozpočtu na rok 2017 na 8 000,-€.

-          Starosta obce predložil žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo, nakoľko v zmysle VZN č. 2/2015, článok 2 odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

-          Starosta obce predložil žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo, nakoľko v zmysle VZN č. 2/2015, článok 2 odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

-          Starosta obce informoval o žiadostiach firmy PDP s.r.o. Nitrianske Sučany 387 a o Zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Nitrianske Sučany a PDP, s.r.o. Nitrianske Sučany 387, v prospech tretej osoby SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo,

že obchodnej spoločnosti PDP, s.r.o., so sídlom 972 21 Nitrianske Sučany 387 obec v minulom období odpredala stavbu súp. č. 263, obecný úrad na CKN parc. č.

1021/101 a 1021/102, k. ú. Nitrianske Sučany a uvedená s.r.o. je výlučným vlastníkom stavby a jej vlastníctvo je vedené na LV č. 1527 pre k. ú. Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

-      žiadosť obchodnej spoločnosti PDP, s.r.o. so sídlom 972 21 Nitrianske Sučany č. 387

k uvedenej stavbe v telese miestnej komunikácie CKN parc. č. 1021/24 výmera

2706 m2, zastavaná plocha,

-     žiadosť na prekopanie v časti v telese miestnej komunikácie CKN parc. č. 1021/24

výmera 2706 m2, zastavaná plocha a uloženie plynového potrubia inžinierskej sieti

plynárenských zariadení a podľa GP č. 268/2016 vyhotoveného GEOSLUŽBA

PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza,

-     žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena v prospech tretej osoby SPP –

distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, hlavný investor PDP, s.r.o. ,

972 21 Nitrianske Sučany, ktorý odovzdá po kolaudácii predmetnú prípojku –

inžiniersku sieť plynárenského zariadenia v rozsahu vymedzenia GP č. 268/2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo:

-     s vybudovaním investície: plynárenského zariadenia –PP D40 v dĺžke 6,5 bm, ktorá

prechádza pozemkom CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy v k. ú.

Nitrianske Sučany podľa predloženého projektu, za účelom pripojenia budovy súp.

č.263 na plynárenské zariadenie, ktoré je už v komunikácii uložené, podľa

predloženého projektu.

    

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvné zriadenie vecného bremena:

„- existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739. Ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 268/2016 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 13.10.2016, vyhotoveného GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, IČO: 36 312 461, úradne overeného Správou katastra Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor pod č. 1158/2016 dňa 18.10.2016 na CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy

   - strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť

- uvedené vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne vzhľadom na to, že ide o pozemok CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy, ktorý je miestnou komunikáciou a vecné bremeno sa zriaďuje v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b

825 11 Bratislava.“

     Obecné zastupiteľstvo schválilo:

Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretej medzi

  1. Obcou Nitrianske Sučany, 97221 Nitrianske Sučany 242, povinným z vecného bremena

a

  1. Investorom: PDP, s.r.o. 972 21 Nitrianske Sučany 387

a

na vecné bremeno:

„- existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739. Ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 268/2016 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 13.10.2016, vyhotoveného GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, IČO: 36 312 461, úradne overeného Správou katastra Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor pod č. 1158/2016 dňa 18.10.2016 na CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť

- uvedené vecné bremeno sa schvaľuje ako bezodplatné vzhľadom na to, že ide o pozemok CKN parc. č. 1021/24, výmera 2706 m2, zastavané plochy, ktorý je miestnou komunikáciou a vecné bremeno sa zriaďuje v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava.“

         Obecné zastupiteľstvo uložilo:

-          uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena uvedenú v čl. V. uznesenia a splnomocniť na podanie návrhu na povolenie vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností investora.

   Obecné zastupiteľstvo rozhodlo:

     Zapísať v zmysle platných právnych predpisov vecné bremeno uvedené v časti V. ods.

  1. uznesenia do katastra nehnuteľností na LV č. 1 pre k. ú. Nitrianske Sučany.

-          Starosta obce predložil na schválenie odmenu za vedenie kroniky pre Mgr. Máriu Krčekovú v celkovej výške 166,-- €. Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu vo výške 166,-€.

-          Starosta obce predložil na schválenie Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. v platnom znení, medzi Obcou Nitrianske Sučany a Polvito s. r. o. Lehota pod Vtáčnikom. Obecné zastupiteľstvo nájomnú zmluvu schválilo.

-          Starosta ďalej predložil na schválenie žiadosť pani Marty Vlnkovej, bytom Nitrianske Sučany 329. Obecné zastupiteľstvo:

  1. Schválilo - odpredaj časti pôvodného pozemku – parcela registra C KN č. 1165/1   výmera 4001 m2, kultúra ostatná plocha odčlenenej geometrickým plánom č. 245/2016 vyhotoveným dňa 29. 9. 2016 Ing. Janou Námesnou, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou, dňa 6.10. 2016, pod č. 1100/2016 ako samostatné parcely: CKN č. 1165/3 výmera 34 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN č. 1165/4 výmera 66 m2 zastavaná plocha a nádvorie - kupujúcej pani Marte Vlnkovej, bytom Nitrianske Sučany 329, na základe nového geometrického plánu a písomnej žiadosti, viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Určilo kúpnu cenu predávaného

-          pozemku CKN parc. č. 1165/3 v sume 3,30 € za 1 m2, čo pri predávanej výmere 34 m2 predstavuje 112,20 €, slovom jedenstodvanášť eur dvadsať centov,

-          pozemku CKN parc. č. 1165/4 v sume 3,30 € za 1 m2, čo pri predávanej výmere 66 m2 predstavuje 217,80 €, slovom dvestosedemnásť eur osemdesiat centov.

  1. Rozhodlo, že na predaj pozemkov sa vzťahuje výnimka uvedená v ustanovení § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j.:

„ ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“.

  1. Pri odpredaji pozemkov nedochádza k stretu záujmov.

-          Ing. Mária Briatková predložila Internú smernicu č. 2/2016 – Vedenie pokladnice v Obci Nitrianske Sučany. Obecné zastupiteľstvo Internú smernicu č. 2/2016 zobralo na vedomie.

-          Ing. Elena Ivanovová predložila poslancom Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nitrianskych Sučanoch. Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nitrianskych Sučanoch zobralo na vedomie.

-          Starosta obce predložil poslancom zámer obce – rozšírenie miestnej komunikácie pod Hôrkami, pred rodinným domom pána Antona Haluša, bytom Nitrianske Sučany č. 472. Obecné zastupiteľstvo uvedený zámer schválilo.

-          Starosta obce predložil žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskych Sučanoch o finančný príspevok vo výške 2 000,-€ na rok 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok na rok 2017 vo výške 2 000,-€.

-     Ing. Elena Ivanovová predložila poslancom na schválenie úpravu platu starostu obce

     zastupiteľstvo úpravu platu schválilo.

-          Starosta obce informoval o činnosti od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a taktiež o spomenul činnosť úradu počas celého roka.

K bodu č. 10/ Interpelácia poslancov

-          Ing. Eduard Belák sa informoval na inžinierske siete IBV. Odpovedal starosta obce, že siete sú vybudované a skolaudované.

K bodu č. 11/

-          Mgr. Mária Krčeková poďakovala starostovi obce, poslancom a taktiež zamestnancom obecného úradu za celkovú činnosť.

K bodu č. 12/

Predsedníčka návrhovej komisie pani Anna Králiková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 13/

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť a poprial príjemné sviatky.

                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitr. Sučanoch, 12. decembra 2016             starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Mária Briatková             ..........................................

Overovatelia: pán Dušan Bukový                 .........................................

                         Ing. Eduard Belák               ........................................

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line