Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 22. decembra 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová

                                                                                                             Anton Haluš

                                                                                                             Vincent Kiaba

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo

1.  b e r i e   n a   v e d o m i e

a/   výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Nitrianske Sučany,

b/   vystúpenie novozvolenej starostky obce Mgr. Gabriely Kusej.

2.  k o n š t a t u j e ,  že

a/ novozvolená starostka obce Mgr. Gabriela Kusá zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce,

b/ zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch:

- Ing. Peter Bagin,

- Ing. Eduard Belák,

- Ing. Mária Briatková,

- Anton Haluš,

- Vincent Kiaba,

- Anton Paulďuro,

- Mgr. Daniela Sladkayová

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.

c/ novozvolená starostka obce v súlade s § 13b ods. 1 poverila zastupovaním funkcie starostky Ing. Máriu Briatkovú, poslankyňu OZ.

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo   p o v e r u j e   poslanca Ing. Eduarda Beláka, zvolaním a vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2,3,5,6 zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo

1.  z r i a ď u j e   komisie:

a/ komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu,

b/ komisia sociálna a rodiny,

c/ komisia školstva,

d/ komisia športu a mládeže,

e/ komisia kultúry,

f/ komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy,

g/ komisia ochrany verejného poriadku,

h/ komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie,

2.  s c h v a ľ u j e   predsedov komisií:

a/  komisia sociálna a rodiny - predseda Anton Haluš,

b/ komisia školstva - predsedníčka  Mgr. Daniela Sladkayová,

c/ komisia športu a mládeže - predseda Vincent Kiaba ,

d/ komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy - predseda Ing. Eduard Belák,

e/ komisia ochrany verejného poriadku - predseda Anton Paulďuro,

f/ komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie - predsedníčka

    Ing. Mária Briatková,

3. n e s c h v a ľ u j e  predsedov komisií:

a/ komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu - predseda Ing. Peter Bagin,

    doporučuje doriešiť predsedu komisie na najbližšom OZ,

b/ komisia kultúry - predsedníčka Ing. Mária Briatková, doporučuje doriešiť predsedu

    komisie na najbližšom OZ.

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a plánovaných pomeroch

starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu výkonu funkcie 100%-tným úväzkom - odsúhlasené obecným zastupiteľstvom dňa 30. 7. 2010 uznesením číslo 26 bod 4/ mesačný plat vo výške 1 638,- €,

2. za zástupcu sobášiaceho Ing. Petra Bagina, za sobášne dni: piatok a sobotu,

za sobášnu miestnosť:  obradná sieň v kultúrnom dome.

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo   u k l a d á:

1. predsedom komisií vypracovať na rok 2011 hlavné úlohy komisií, ako aj časový plán schôdzok,

2. Ing. Márii Briatkovej - zástupkyni starostky obce vypracovať návrh hlavných úloh a časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorý predloží a následne dá schváliť na najbližšom zasadnutí OZ.

                                                                                    Mgr. Gabriela  K u s á, v. r.

                                                                                    starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line