Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 1. marca 2011

----------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová, Ing. Eduard Belák, Vincent Kiaba,

- za overovateľov zápisnice v zložení: Ing Peter Bagin, Anton Paulďuro,

- za zapisovateľa zápisnice: Ing. Mária Briatková.

Uznesenie č. 6/2011

Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e uzavrieť zmluvu o vývoze smetí so spoločnosťou VEPOS Nováky.

Uznesenie č. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e vyplatenie odchodného pani Viere Mackovej, pracovníčke ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany vo výške 889,- € (2 funkčné platy, odvody a odmena)

Uznesenie č. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e vyradenie Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany z dôvodu jej nadbytočnosti po rekonštrukcii školy.

Uznesenie č. 9/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e podpísať nájomnú zmluvu s pani Natáliou Révayovou, bytom Dolné Vestenice ul. Gumárenská 339/5, na obdobie dvoch rokov, z dôvodu jej dotácii na podnikateľský zámer.

Uznesenie č. 10/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s podaním projektu na získanie automobilu na verejnoprospešné práce / zametanie ciest, polievanie, posyp, odhŕňanie snehu s využitím aj na hasenie/.

Mgr. Gabriela K u s á , v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line