Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 21. 3. 2011

Uznesenie č. 10/2011

Doplnenie programu zasadnutia o dva rokovacie body

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e doplniť program zasadnutia o:

1. Vyhodnotenie plánu práce OZ za rok 2010 a návrh plánu práce OZ na rok 2011.

2. Vyhodnotenie plánu kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2010 a návrh plánu na rok 2011.

Uznesenie č. 11/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová,

Ing. Peter Bagin,

p. Anton Paulďuro.

Uznesenie č. 12/2011

1. Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e:

- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.

- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2010.

- Správu audítora, v ktorej konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a objektívny

pohľad na finančnú situáciu v obci Nitrianske Sučany a je v súlade so zákonom

o účtovníctve.

2. Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :

Záverečný účet obce za rok 2010 a plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31. 12. 2010.

Uznesenie č. 13/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:

Vyhodnotenie hlavných úloh OZ za rok 2010 a návrh hlavných úloh OZ na rok 2011.

Uznesenie č. 14/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e: Správu o činnosti hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 15/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e: Návrh plánu OZ na rok 2011 a plány práce komisií ako aj zloženie členov komisií OZ.

Uznesenie č. 16/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e: Vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2010 a návrh plánu na rok 2011.

Uznesenie č. 17/2011

Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s návrhom projektu p. Petra Kováčika ohľadom Spomienkovej slávnosti pre pána Kováčika Alojza v roku 2013.

Uznesenie č. 18/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í:

  • s navýšením cenových relácií v ZŠ s MŠ F. Madvu N. Sučany na platby za stravu od 1.3.2011 na základe žiadosti ZŠ s MŠ Fraňa Madavu Nitr. Sučany.

  • so zapojením sa do projektu Hodina Zeme dňa 26.3 2011 v čase od 20:30 do 21:31 hodiny vypnutím obecného osvetlenia v obci.

Uznesenie č. 19/2011

Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í:

so zaplatením členského príspevku Nitrianskej kráľovskej vínnej ceste na rok 2011.


 

Uznesenie č. 20/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í:

Organizáciám COOP Jednota a Červený kríž dať fin. príspevok k 30.9.2011 výške 100 € .


 

Uznesenie č. 21/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a  v e d o m i e:                                                                                                                          

Žiadosť p. Petra Masaryka a obyvateľov časti Kobylie ohľadom úpravy cesty.


Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line