Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 11. mája 2011

Uznesenie č. 22/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová, Ing. Eduard Belák, Anton Paulďuro

- za overovateľov zápisnice v zložení: Ing Peter Bagin, Vincent Kiaba

- za zapisovateľa zápisnice: Ing. Mária Briatková.

Uznesenie č. 23/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e:

- vytvorenie nových cintorínskych miest len ako jednohroby

- oslovenie troch firiem predsedom stavebnej komisie v súvislosti so stavebnými prácami na cintoríne

- poplatok za prenájom miesta na jednohrob – 10 rokov - v novej časti cintorína 20 €

- v starej časti cintorína 10 €

Uznesenie č. 24/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- zbúranie celej stodoly za poštou z bezpečnostných dôvodov, rozobratie strechy pánom Mrvom za 100 eur a za staré drevo, pričom odvoz ostatného stavebného odpadu dorieši obec .

Uznesenie č. 25/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- zámenu pozemkov vo vlastníctve obecného úradu vo výmere 31 m2 a pána Pavla Haluša vo výmere 81 m2, ktoré boli použité na výstavbu garáže

- súhlasí s úhradou nákladov spojených s registráciou zámennej zmluvy z prostriedkov OcÚ

Uznesenie č. 26/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- návrh nových Zásad činnosti ZPOZ Nitrianske Sučany

Uznesenie č. 27/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- zastúpenie obce na oslavách družobnej obce Bohdíkov v dňoch 18.6.-19.6.2011

Uznesenie č. 28/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- využitie Dexia Komunál Superlinky od DEXIA Banky Slovensko, a.s. Žilina vo výške 3320 € v ďalšom období

- vedenie účtu a finančných operácií naďalej v DEXIA Banke Slovensko, a.s. Žilina

Uznesenie č. 29/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- parkovanie služobného motorového vozidla vo dvore starostky v prípade potreby

Uznesenie č. 30/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- dodatok č. l /2011 k VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– výšku poplatku na rok 2011 pre podnikateľov – za 1 odpadovú nádobu sa znižuje na 40 € ( podľa dodatku k VZN),

- podnikateľom, ktorí uhradili 60 € na základe platobných výmerov do 31.3.2011, bude rozdiel +20 € zohľadnený v roku 2012

Uznesenie č. 31/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

- odpredaj majetku obce – trvalé trávne porasty, evidovaný na LV č. 1, parcela 844 o výmere

935 m2 v súlade s § 9 zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 32/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a  v e d o m i e:

- uzatvorenie zmluvy s úradom práce a Povodím na uskutočňovanie protipovodňových opatrení

- stravovanie zamestnancov pána Antona Fodora a Vladimíra Šmýkala prijatých do zamestnania po dobu 6 mesiacov na základe uzatvorenej zmluvy v súlade so zákonníkom práce

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 28 návštevníkov a žiadni členovia on-line