Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 27. 6. 2011            

Uznesenie č. 33/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e: 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová, p. Vincent Kiaba, p. Anton Haluš, za overovateľov zápisnice: p. Anton Paulďuro, Ing. Eduard Belák .

Uznesenie č. 34/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e: plnenie rozpočtu  obce Nitrianske Sučany Sučany k 31.3.2011.

Uznesenie č. 35/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e: zoznam hrobových miest, za ktoré nikto nezaplatil a o ktorých nič nevieme, aby tieto boli poskytnuté obci a občanom na ďalšie pochovávanie v miestnom cintoríne v zmysle VZN č. 4/2010.

Uznesenie č. 36/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e: cenník miestnych poplatkov za prenájom priestorov a inventára v KD v Nitr. Sučanoch v zmysle Dodatku k VZN č. 6/2009.

Uznesenie č. 37/2011

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e: na základe žiadosti pani Zuzany Kňažikovej - zníženie poplatku za trhové miesto pri predaji zeleniny na 45€ za sezónu.

Uznesenie č. 38/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a   v e d o m i e: Správu o páchanej trestnej činnosti za rok 2010.

Uznesenie č. 39/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e: informácie o nájomnom za hrobové miesta, poplatku za komunálne odpady, dani za psa a dani z nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 40/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e: návrh projektu p. Petra Kováčika – Spomienková slávnosť pre p. Alojza Kováčika v roku 2013, ale neschvaľuje spoluprácu a spoluúčasť pri financovaní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce.

Uznesenie č. 41/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e: stanovisko k Rýchlostnej ceste R2 Dolné Vestenice - Nováky a žiada doplniť potrebné údaje -bližšie špecifikovať prevzatie objektu do správy obce.

Uznesenie č. 42/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e: stanovisko finančnej komisie k odpredaju budovy starého Obecného úradu a súhlasí s jej návrhom.

Uznesenie č. 43/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í: s doporučením  komisie výstavby, územného plánovania PLVH a dopravy a  oslovením vybraných  podnikateľov na vypracovanie cenovej ponuky na vybudovanie nových cintorínskych miest. Vybraté firmy: TST - servis s. r. o. Bojnice, KAMAT s. r. o. Koš, Hradistav  spol. s r.o. Dolné Vestenice.

Uznesenie č. 44/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í: na základe žiadosti Ing. Eleny Ivanovovej - s odpredajom časti pozemku OcÚ a  so zistením stanoviska SPP k uvedenej časti pozemku.

Uznesenie č. 45/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í: s otvorením multifunkčného ihriska pre verejnosť od 1.7. do 31.8. 2011 bez poplatkov, v súlade s prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska. V prípade poškodenia častí multifunkčného ihriska sa areál uzavrie. Obecné zastupiteľstvo poveruje každodennou kontrolou poslanca OZ pána Vincenta Kiabu - predsedu komisie športu a mládeže.

Uznesenie č. 46/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í: s odmenou starostke obce za mesiace január – máj 2011  vo výške 29 % zo základného platu, so zvýšením platu starostky obce od 1.6.2011 o 28 %.

Uznesenie č. 47/2011

Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í: so spoluúčasťou pri financovaní opravy plota na zadnej farskej záhrade a so zakúpením farieb na opravu kaplniek z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce.

                          Mgr. Gabriela   K u s á, v.r. starostka obce 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line