Veľkosť písma

 U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 6.9.2011

Uznesenie č.48/2011

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

-návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová, p.Anton Haluš, p.Vincent Kiaba,

-za overovateľov zápisnice: Ing. Eduard Belák, p.Anton Paulďuro.

 Uznesenie č.49/2011

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e,

aby boli v tomto roku pozvaní na návštevu našej obce hostia z družobnej obce Bohdíkov.

 Uznesenie č.50/2011

 

Obecné zastupiteľstvo n e s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti p. Melánie Javorkovej na finančnú podporu rekonštrukcie kríža v kostolnom dvore.

Uznesenie č.51/2011

 

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í

s doplnením p. Márie Milkášovej, zamestnankyne OcÚ, do komisie na ochranu verejného poriadku pri OZ.

Uznesenie č.52/2011

 

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í

so zapojením obce do projektu Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

Uznesenie č.53/2011

 

Obecné zastupiteľstvo u k l a d á starostke obce

rokovať s riaditeľkou ZŠ s MŠ Fraňa Madvu v Nitrianskych Sučanoch o uskutočnení racionalizačných opatrení v ZŠ s MŠ.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line