Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 9.11.2011

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Uznesenie č. 64/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Daniela Sladkayová,  p. Anton Haluš,  p. Anton Paulďuro

- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina, p. Vincenta Kiabu.

Uznesenie č. 65/2011

I. Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu, že v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Nitrianske Sučany dňa 3.10.2011 na základe uznesenia OZ č.31/2011 z dňa 11.5.2011 a č. 42/2011 z dňa 27.6.2011 na predaj nehnuteľností v k. ú. Nitrianske Sučany – trvalé trávne porasty o výmere 935 m2, zapísané na parcele č.844 na LV č.1, nebol v lehote doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, t.j. súťaž bola neúspešná.

II. OZ s ch v a ľ u j e

a) opakovane zverejniť zámer Obce Nitrianske Sučany odpredať nehnuteľnosť – zapísanú na LV č.1, k. ú. Nitrianske Sučany na parcele 844 - trvalé trávne porasty o výmere 935 m2, najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. 8,78 €/m2, formou priameho predaja v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

b) komisiu na posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce priamym predajom v zložení:

Mgr. Gabriela Kusá, starostka obce – predseda komisie

Ing. Mária Briatková, predseda finančnej komisie – člen komisie

Ing. Elena Ivanovová, ekonóm obce – člen komisie

Ing. Eduard Belák, predseda stavebnej komisie – člen komisie.

Uznesenie č. 66/2011

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

uzavrieť dohodu o Spoločnom školskom obvode – s obcami Dolné Vestenice a Diviaky nad Nitricou, a to do termínu podpísania dohody.

Uznesenie č. 67/2011

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í

s vyhlásením zákazu sypať sutiny a akýkoľvek odpad na Chrastečkách z dôvodu ohrozenia zdroja pitnej vody pre obec.

Uznesenie č. 68/2011

Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e,

aby p. Masaryk Miroslav dostal jednorázovú výpomoc na ošatenie.

Uznesenie č. 69/2011

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko občanov, ktorí bývajú na hlavnej ulici, že súhlasia s vybudovaním chodníka.

Uznesenie č. 70/2011

Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e

stavebnú komisiu vypracovať zoznam čiernych stavieb do najbližšieho zasadnutia OZ.

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                 starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line