Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 25. 6. 2012

                 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 24/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: p. Anton Haluš, p.Vincent Kiaba, Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina, Ing. Eduarda Beláka.

Uznesenie č. 25/2012

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

   - Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011,

   - stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2011,

   - Správu audítora, v ktorej konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a objektívny

   pohľad na finančnú situáciu v obci Nitrianske Sučany a je v súlade so zákonom

   o účtovníctve.

2. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

   Záverečný účet obce za rok 2011 a plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2012

   bez výhrad.

Uznesenie č. 26/2012

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu o zhodnotení kontrolnej činnosti obce hlavným kontrolórom.

 

Uznesenie č. 27/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

a/ Prijatie úveru Prima Komunál Superlinky od Prima banky Slovensko a.s. vo výške 3 320 € za účelom vysporiadania záväzkov bežných výdavkov obce.

b/ Vedenie príjmov obce z podielových daní na účte obce v Prima banke Slovensko, a.s. minimálne po dobu existencie úverového vzťahu medzi obcou Nitrianske Sučany a Prima bankou Slovensko, a.s.

Uznesenie č. 28/2012

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu o páchanej trestnej činnosti v obci za rok 2011.

 

Uznesenie č. 29/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

VZN o trhovom mieste- trhový poriadok.

 

Uznesenie č. 30/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

uzavretie zmluvy so spoločnosťou ecol Trade, s.r.o. Nitra v rámci nakladania s odpadmi. Jedná sa o odpad pod číslom 20 01 25, čo sú jedlé oleje a tuky.

 

Uznesenie č. 31/2012

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

ponuku BENY-STAV Prievidza, s. r. o na opravu parkiet v tanečnej sále KD.

Uznesenie č. 32/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

navýšiť finančné prostriedky pre TJ Slovan Nitr. Sučany v oddieli 08.1.0 v položke 642002

"Príspevok na činnosť TJ Slovan a činnosť družstva dorastu" o 2 500 € na kalendárny rok 2012.

Uznesenie č. 33/2012

Obecné zastupiteľstvo r u š í

Uznesenie č. 4/2012, ktoré bolo schválené na Obecnom zastupiteľstve v Nitr. Sučanoch dňa 26.1.2012.

Uznesenie č. 34/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

v zmysle zákona č.138/1991 Z. z. v platnom znení neskorších predpisov o majetku obcí,

§ 9a, ods. 8 písm. e), predaj časti pozemku zapísanej v Správe katastra Prievidza podľa geometrického plánu č.215/2011 zo dňa 6.2.2012 na LV č.1 katastrálne územie Nitr. Sučany parcela C-KN č. 444/2 zastavaná plocha o výmere 120 m2 vo vlastníctve obce Nitrianske Sučany firme PDP s.r.o., 972 21 Nitrianske Sučany č. 387 zastúpenej Ing. Petrom Baginom, konateľom spoločnosti. Cena za 1m2 je 3,33 €. Novovzniknutá parcela – č.444/4.

Uznesenie č. 35/2012

Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e  

spoluprácu Obce Nitrianske Sučany s pánom Petrom Kováčikom pri organizovaní prezentácie literárneho pásma k 160. výročiu úmrtia Fraňa Madvu , nakoľko v roku 2011 obec organizovala spomienkovú slávnosť pri príležitosti 225. výročia narodenia Fraňa Madvu.

 

 

 

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line