Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 20. 8. 2012

                               ----------------------------------------------------------------------------------------


Uznesenie č. 36/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, pán Vincent Kiaba, Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina, pána Antona Paulďuru.

 

Uznesenie č. 37/2012

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

   plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.6.2012

2. Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

   Rozpočtové opatrenie č.1 v zmysle zákona 583/2004 Z.z. §14 písm. a).

 

Uznesenie č. 38/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

a) Zásady odmeňovania poslancov OZ

b) Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri OZ.

 

Uznesenie č. 39/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

zrieknutie sa finančných odmien v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov / Čl.3 Záverečné ustanovenia, bod 4/:

- za výkon funkcie poslanca OZ,

- za činnosť zástupkyne starostky za posledný štvrťrok kalendárneho roka 2012,

- za činnosť predsedu komisie pri OZ.

 

Uznesenie č. 40/2012

Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e

návštevu v družobnej obci Bohdíkov v kalendárnom roku 2012.

 

Uznesenie č. 41/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti pani Zuzany Kňažíkovej o zníženie poplatku za trhové miesto na sezónu v roku 2012 na 45 eur.

 

Uznesenie č. 42/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti pána Vladimíra Šmýkala, aby Klub seniorov - nadšencov futbalu mohol jedenkrát do týždňa trénovať bezodplatne na multifunkčnom ihrisku.

 

Uznesenie č. 43/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Dať urobiť žalúzie na obecnom úrade a kultúrnom dome.

 

                                                                             

                                                                              Mgr.Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                        starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line