Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 29. 11. 2012

                 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 50/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p. Anton Haluš, Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: p. Vincenta Kiabu, p. Antona Paulďuru.

Uznesenie č. 51/2012

 

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a  v e d o m i e

a/ Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2012

b/ Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2013-2015.

Uznesenie č. 52/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č.2 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. §14. a), b).

Uznesenie č. 53/2012

 

Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a  v e d o m i e

- Návrh VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

- Návrh VZN č.3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.

- Návrh VZN č.4/2012 o určení podmienok a podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

 

 

Uznesenie č. 54/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

uzatvoriť zmluvu s občianskym združením TJ Slovan Nitrianske Sučany o poskytnutí dotácie na rok 2013, ktoré vykonáva záujmovú činnosť v oblasti futbalu.

 

 

Uznesenie č. 55/2012

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

termín 31.12.2012 do ktorého sa môžu prihlasovať občania obce Nitrianske Sučany na zakúpenie pozemkov v lokalite Chrastečky a následné zverejnenie na webovej stránke obce.

Uznesenie č. 56/2012

Obecné zastupiteľstvo n e s ch v a ľ u j e

poskytnutie priestorov starej budovy OcÚ v zimných mesiacoch mamičkám s deťmi na dve hodiny dopoludnia a dve hodiny popoludní z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok v starej budove obecného úradu.

                                                                                      Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                     starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line