Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 12. 12. 2012

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 57/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: p. Anton Haluš, p.Vincent Kiaba, Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina, Ing. Eduarda Beláka.

 

 

Uznesenie č. 58/2012

 

a/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na rok 2013.

b/ Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a  v e d o m i e

Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2014-2015.

 

 

Uznesenie č. 59/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

- VZN č.3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany,

- VZN č.4/2012 o určení podmienok a podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

 

 

Uznesenie č. 60/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu Nováky.

 

Uznesenie č. 61/2012


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

odpredaj železnej brány z cintorína p. Miroslavovi Bartíkovi, bytom Nitrianske Sučany 403.

 

 

Uznesenie č. 62/2012


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

odpredaj parciel v extraviláne našej obce, v lokalite starého mlyna, p. Romanovi Mihálikovi, bytom Nitrianske Sučany 477, v cene 2€/m2

 

 

- parcela číslo 609 o výmere 2032 m2,

- parcela číslo 612/1 o výmere 252 m2,

- parcela číslo 612/2 o výmere 241 m2,

- parcela číslo 613 o výmere 292 m2,

- parcela číslo 615 o výmere 399 m2,Uznesenie č. 63/2012


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

komisiu na odpredaj pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Chrastečky v zložení:

za stavebnú komisiu: Ing. Eduard Belák

za finančnú komisiu: Ing. Mária Briatková

za sociálnu komisiu: p. Anton Haluš.

 

 

Uznesenie č. 64/2012


Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a  v e d o m i e

Správu o činnosti a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Fraňa Madvu v školskom roku 2011/2012.

 

 

Uznesenie č. 65/2012


Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e

vyplatenie odmeny za vypracovanie kroniky obce za rok 2012 v celkovej výške 166,-€.

 

 

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á

                                                                                            starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line