Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 26.1.2012

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 1/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p. Vincent  Kiaba,  Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice:  Ing. Peter Bagin, p. Anton Haluš.

Uznesenie č. 2/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

návrh Zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska s Pohrebnou službou Lehota pod Vtáčnikom a doporučuje starostke obce zmluvu podpísať.

Uznesenie č. 3/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- udelenie Ceny obce Nitrianske Sučany  Ing. Petrovi Baginovi pri príležitosti 60. výročia jeho narodenia za činnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu  a kultúrnemu rozvoju obce,

- udelenie Ceny starostu obce p. Antonovi Šmýkalovi za kultúrny rozvoj obce.

Uznesenie č. 4/2012

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti  Firmy PDP, s.r.o,   Nitr. Sučany  387, IČO – 36295981-  o odkúpenie časti parc. č. 442 /2 pre účely parkovania osobných áut, na základe geometrického plánu, ktorý dá vypracovať firma PDP Nitrianske Sučany.

 

Mgr. Gabriela   K u s á

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line