Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 29.3.2012

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 5/2012

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p.Anton Paulďuro, Mgr. Daniela   Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice:  p. Anton Haluša, p. Vincenta Kiabu.

Uznesenie č. 6/2012

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

- plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany za rok 2011 a bilanciu rozpočtového hospodárenia za rok 2011.

- správu hlavného kontrolóra obce k zhodnoteniu rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje

že zo zostatku hospodárenia roku 2011 nevznikol nárok na tvorbu rezervného fondu.

 

Uznesenie č. 7/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

vyhodnotenie hlavných úloh OZ za rok 2011 a návrh hlavných úloh OZ na rok 2012.

Uznesenie č. 8/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

návrh plánu OZ na rok 2012.

 

Uznesenie č. 9/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  n e s ch v a ľ u j e

žiadosť p. Petra Kováčika o sponzorský príspevok na vydanie publikácie o víne.

 

Uznesenie č. 10/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti p. Jolany Boháčovej, p. Pavla Šimorku, p. Ľubomíra Boháča o odkúpenie starých železných vložiek, ktoré tvorili v minulosti ohradu cintorína.

Uznesenie č. 11/2012

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

zapojiť obec Nitrianske Sučany do projektu Hodina Zeme dňa 31.3.2012 o 20:30 miestneho času.

 

Uznesenie č. 12/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti ZŠ s MŠ Fraňa Madvu o navýšenie finančných prostriedkov na jedného pedagogického zamestnanca pre MŠ z dôvodu nárastu počtu detí na 29.

Uznesenie č. 13/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

používanie štiepkovača pre občanov našej obce za cenu 10,- € na 1 hodinu.

Uznesenie č. 14/2012

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

úpravu platu starostky obce od 1.1.2012 v zmysle Zákona č.253/1994 Z.z. a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a oznámenia Štatistického úradu SR o výške mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca SR za rok 2011.

 

Mgr. Gabriela   K u s á, v.r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line