Veľkosť písma


U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 26. 4. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 15/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p. Anton Haluš, Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina,  p. Antona Paulďuru.

 

Uznesenie č. 16/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

podpísanie zmluvy so Stredoslovenskou energetikou na „Rekonštrukciu trafostanice a rozšírenie NN siete pre 20 rodinných domov pri  obchode“.

 

Uznesenie č. 17/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

podpísanie zmluvy o výpožičke hasičského auta s hasičským zborom Priekopa Martin, areál bývalých vojenských skladov SIM, Martin-Priekopa,  s podmienkou uzatvoriť dohodu so susednými obcami o poskytovaní služieb protipožiarnej ochrany.

 

Uznesenie č. 18/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

podpísanie novej zmluvy s pánom Jánom Macákom o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v ochrane  pred požiarmi.

 

Uznesenie č. 19/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

podpísanie zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva s firmou Peter Kucharčík, Lichardova 3, Žilina.

 

Uznesenie č. 20/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie

Návrh VZN o trhovom poriadku obce Nitrianske Sučany.

 

Uznesenie č. 21/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  n e s ch v a ľ u j e

podpísať zmluvu so spoločnosťou INGPORS Dolné Vestenice, na zber a uloženie komunálneho odpadu.

 

Uznesenie č. 22/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í

vyhovieť žiadosti Farského úradu v Nitrianskych Sučanoch o finančný príspevok na opravu farskej budovy.

 

Uznesenie č. 23/2012

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

finančnú výpomoc  600 eur sirotám po nebohej Kataríne Sládkayovej, naposledy bytom Nitrianske Sučany 357,  ktorá zahynula pri dopravnej nehode.

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á, v.r.

                                                                                 starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line