Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 18. 3. 2013

                 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 1/2013

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Bagin, p.Anton Paulďuro, Mgr.Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: p. Antona Haluša, p.Vinceta Kiabu

Uznesenie č.2/2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

a/ plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany za rok 2012 a bilanciu rozpočtového hospodárenia za rok 2012,

b/ správu hlavného kontrolóra obce ku kontrolnej činnosti za rok 2012.

Uznesenie č. 3/2013

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2012 a návrh hlavných úloh obce na rok 2013.

Uznesenie č. 4/2013

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

plánu práce OZ na rok 2013.

 

Uznesenie č. 5/2013

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- VZN obce Nitrianske Sučany č. 1/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy

   a školského zariadenia,

- VZN obce Nitrianske Sučany č. 2/2013 o verejnom poriadku na území obce,

- VZN obce Nitrianske Sučany č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou na území

obce Nitrianske Sučany počas krízových situácií,

- Smernicu č. 1/2013 obce Nitrianske Sučany o jednotnom postupe obce pri zadávaní

zákaziek s nízkou hodnotou,

- Dodatok č.1 k VZN č.3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na

dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2013.

Uznesenie č. 6/2013

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti p. Jozefa Sládkaya, bytom Nitrianske Sučany 356 o bezplatnom používaní multifunkčného ihriska, ale až po uskutočnení opravy multifunkčného ihriska.

Uznesenie č. 7/2013

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

zapojiť obec Nitrianske Sučany do projektu Hodina Zeme dňa 23.3.2013 o 20:30 miestneho času.

 

 

 

Uznesenie č. 8/2013

Obecné zastupiteľstvo n e s ch v a ľ u j e

návrh p. Petra Kováčika, bytom Nitrianske Sučany 480 , na  pomenovanie námestia a budov obce.

Uznesenie č. 9/2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

uzavrieť zmluvu o nájme pozemku pre Slovak Telekom, a.s. na parcelnom čísle 454/3 o výmere 25 m2 za účelom využitia na umiestnenie prefabrikovaného typového objektu pre RSÚ.

Uznesenie č. 10/2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

žiadosť p. Róberta Mikláša, bytom Nitrianske Sučany 367 o spolufinancovanie prekládky elektrických stĺpov na jeho pozemku. Obec sa bude podieľať na spolufinancovaní sumou 1500 eur, ktorú uhradí p. Miklášovi do konca kalendárneho roka 2014.

Uznesenie č. 11/2013

Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e

poslancom OZ stretnúť sa so záujemcami o pozemky na výstavbu rodinných domov v časti obce Chrastečky dňa 21.3.2013.

Uznesenie č. 12/2013  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

úpravu platu starostky obce od 1.1.2013 v zmysle § 3 ods. 1 Zákona č.253/1994 Z. z. v platnom znení a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a oznámenia Štatistického úradu SR o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2012, je vo výške 2041 €.

Uznesenie č. 13/2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Predaj budovy starého obecného úradu, evidovanej na LV č. 1 katastrálneho územia Nitrianske Sučany:

-         Parcela č. 1021/74 – stavba – obecný úrad

-         Parcela č. 1021/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2.

Uznesenie č. 14/2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Spôsob predaja budovy starého obecného úradu evidovanej na LV č. 1 katastrálneho územia Nitrianske Sučany – obchodnou verejnou súťažou.

Uznesenie č. 15/2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce – nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 katastrálneho územia Nitrianske Sučany:

-         Parcela č. 1021/74 – stavba – obecný úrad

-         Parcela č. 1021/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2.

 

Uznesenie č. 16/2013

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Komisiu určenú na vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Nitrianske Sučany na predaj nehnuteľného majetku evidovaného na LV č. 1 katastrálneho územia Nitrianske Sučany:

-         Parcela č. 1021/74 – stavba – obecný úrad

-         Parcela č. 1021/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2.

v zložení: Ing. Mária Briatková, Ing. Eduard Belák, Mgr. Gabriela Kusá, Ing. Ivanovová Elena.

 

 

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                 starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line