Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z mimoriadneho OZ v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 31. 7. 2013

                 -----------------------------------------------------------------------------------

 

Uznesenie č. 31/2013

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Anton Paulďuro, Vincent Kiaba, Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: Petra Bagina, Antona Paulďuru.

Uznesenie č. 32/2013

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Odpredaj majetku obce – pozemkov:

C-KN - parcela číslo 1021/102 o výmere 45 m2

C-KN - parcela číslo 1021/107 o výmere 34 m2

C-KN - parcela číslo 1021/104 o výmere   3 m2

na základe žiadosti firmy P D P, s. r. o. Nitrianske Sučany č. 387, Ing. Peter Bagin, konateľ. Cena bola stanovená 3,30 € za m2.

Na predaj pozemku sa vzťahuje výnimka uvedená v ustanovení § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 33/2013

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

podmienky nájmu časti pozemku tak, že :

-           nájom bude nepodnikateľský, bude trvať na dobu určitú 15 rokov, od 7.8.2013 do 7.8.2028

-      účel nájmu bude prístup k rodinnému domu, umiestnenie plechovej garáže na motorové vozidlo, garážovanie motorového vozidla a uloženie hodnotných strojov,

-      výška nájomného v sume 1 euro / bežný rok za celú prenajatú plochu,

-      splatnosť nájomného do konca prvého kalendárneho mesiaca bežného roka trvania nájmu v hotovosti, alebo prevodom na účet prenajímateľa,

-      pri skončení trvania nájmu uvedenie prenajatej časti pozemku do pôvodného stavu,

-      nájomca nesmie dať predmet nájmu do podnájmu žiadanej osobe,

-      nájomca nesmie užívať pozemok na žiadny iný účel, ako je prístup k rodinnému domu, umiestnenie prenosnej plechovej garáže na motorové vozidlo, garážovanie motorového vozidla a uloženie hodnotných strojov,

-      na prenajatej časti pozemku musí nájomca dodržiavať čistotu, poriadok, musí vykonať opatrenia na zamedzenie úniku ropných látok do zeme, na pätky pod garážou musí byť podané ohlásenie na drobnú stavbu,

-      ide o pozemok, ktorý je priľahlý k obytnému domu.

Uznesenie č. 34/2013

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a  v e d o m i e

a/ informácie riaditeľky Základnej školy s materskou školou F. Madvu ohľadom organizovania 40. výročia školy a získania finančnej podpory zo strany obce,

b/ informácie o stave vyhotovovania projektov na inžinierske siete firmou Techprojekt, spol. s.r.o. ul. Mišíka č. 42 971 01 Prievidza,

c/ informácie o začiatku realizácie ROEP v obci Nitrianske Sučany.

 

 

                                                                                         Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                         starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line