Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 14. 6. 2013

                  ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 17/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p.Vincent Kiaba, Mgr. Daniela Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina,  Ing. Eduarda Beláka.

 

Uznesenie č. 18/2013

 

1. Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie

   - správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012,

   - stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2012,

   - správu audítora za rok 2012, v ktorej konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý

     a objektívny pohľad na finančnú situáciu v obci Nitrianske Sučany a je v súlade so

     zákonom o účtovníctve.

2. Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

    - záverečný účet obce za rok 2012 a výročnú správu obce za rok 2012 bez výhrad,

    - použitie prebytku hospodárenia v súlade s §10 ods.3 písm. a) b) na tvorbu rezervného

      fondu vo výške 737,88 €.

 

Uznesenie č. 19/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2013,

- rozpočtové opatrenie č.1 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14 písm. a) b).

 

Uznesenie č. 20/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 v obci Nitrianske Sučany.

 

 

Uznesenie č. 21/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

a/ Prijatie úveru Prima Komunál Superlinky od Prima banky Slovensko a.s. vo výške 3 320,- € za účelom vysporiadania záväzkov bežných výdavkov obce.

b/ Vedenie príjmov obce z podielových daní na účte obce v Prima banke Slovensko, a.s. minimálne po dobu existencie úverového vzťahu medzi obcou Nitrianske Sučany a Prima bankou Slovensko, a.s.

 

Uznesenie č. 22/2013

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu o páchanej trestnej činnosti v obci za rok 2012.

 

 

Uznesenie č. 23/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľného majetku obce evidovaného na LV č.1 katastrálneho územia Nitrianske Sučany, firme PDP s.r.o. Nitrianske Sučany č. 387. Jedná sa o parcely:

- parcela č.1021/101 – stavba –obecný úrad

- parcela č.1021/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2 ,

v zmysle  podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou dňa 15.4. 2013 v súlade s § 9a ods.1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení. Kúpna cena za nehnuteľnosť bola stanovená vo výške 52 600 € a náklady na vypracovanie Znaleckého posudku vo výške 180 €.

 

Uznesenie č. 24/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

VZN obce č.4/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianske Sučany.

 

Uznesenie č. 25/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

žiadosť p. Branislava Mikulu, bytom Nitrianske Sučany 474 a to dlhodobý prenájom časti parcely č.69/1, ktorá je vo vlastníctve obce, o výmere približne 100 m2  na vybudovanie príjazdovej cesty k svojmu rodinnému domu na obdobie 15 rokov s možnosťou predĺženia podľa potreby za cenu 1 € na kalendárny rok.

 

Uznesenie č. 26/2013

 

Zámer odpredať uvedený nehnuteľný majetok vychádza zo skutočnosti, že tieto parcely sa nachádzajú v odľahlej časti obce, ktoré obec nevyužíva a ani nemá v pláne ich niekedy využívať. Vzhľadom k tomu, že kupujúci má vo svojom vlastníctve susednú nehnuteľnosť, zabezpečoval údržbu aj nehnuteľností, ktoré sú zámerom predaj tým, že ich pravidelne odtrávňoval a inak sa o ne staral.  

          Z uvedeného dôvodu prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parciel v extraviláne obce Nitrianske Sučany v lokalite starého mlyna p. Romanovi Mihálikovi, bytom Nitrianske Sučany  477, za cenu

2 €/m2 v zmysle ustanovení par. 9a) ods. 8 písm. b)  a  písm. e). Ide o nasledovné parcely:

- parcela číslo C-KN 607/2 – trvalé trávnaté porasty výmere 2032 m2,

- parcela registra „E“ číslo 612/1 – záhrady o výmere 252 m2,

- parcela číslo C-KN –612/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 241 m2,

- parcela registra „E“ číslo 613 – trvalé trávnaté porasty o výmere 292 m2,

- parcela registra „E“ číslo 615 – záhrady o výmere 399 m2,

     Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e), pri ktorom pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne obecné zastupiteľstvo  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 27/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- úpravu cenových relácií na platby za stravu v ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany.

 

Uznesenie č. 28/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie

žiadosť občanov o dobudovanie vonkajšej kanalizácie vedľa cesty do Révaye doliny a jej napojenie pod rodinným domom č.100.

 

Uznesenie č. 29/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- Internú smernicu č.2/2013: Zásady na vedenie účtovníctva v obci Nitrianske Sučany,

- Internú smernicu č.3/2013: Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce

  Nitrianske Sučany,

- Internú smernicu č.4/2013: Zásady vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce

  Nitrianske Sučany.

 

Uznesenie č. 30/2013

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

vypracovanie projektu na individuálnu bytovú výstavbu spoločnosťou Techprojekt, spol.s.r.o. Prievidza.

 

 

                                                                                         Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                         starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line