Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 13.9.2013

                  ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 35/2013


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p. Anton Paulďuro, Mgr. Daniela 

  Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice:  p. Antona Haluša,  p. Vinceta Kiabu.

 

Uznesenie č.36/2013


A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

-  plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.6.2013

B/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

 -  rozpočtové opatrenie č.2 v zmysle zákona 583/2004 Z. z.§ 14, písm. a) b).

 

Uznesenie č. 37/2013


A/ Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- VZN obce č.5/2013 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

 - zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.

 

Uznesenie č. 38/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- internú smernicu č.5/2013: Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov  v pôsobnosti obce Nitrianske Sučany

-   internú smernicu č.6/2013: Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Sučany.

 

Uznesenie č. 39/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 4.10.2007 s Farským  úradom Nitrianske Sučany , číslo uznesenia 4/2007 z 20. 8. 2007,  ohľadom zmien termínov splátok finančných prostriedkov, ktoré obec dlhuje farskému úradu.

 

Uznesenie č. 40/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti Ing. Ota Prostredného, bytom Nitrianske Sučany 57,  na odkúpenie 9,81 m2 z obecnej parcely č. 444/2  katastrálne územie Nitrianske Sučany, na vybudovanie garáže.

Cena: 3,30 € / m2.

 

Uznesenie č. 41/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce,  termín konania voľby: 29. 10. 2013 , podmienky konania.

 

Uznesenie č. 42/2013


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

A/ stav vypracovania projektov inžinierskych sietí na IBV v časti Chrastečky pre územné rozhodnutie

B/ aktuálny stav projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci

C/ aktuálny stav chodníka vedľa hlavnej cesty do obce.

 

Uznesenie č. 43/2013


Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

a/ vyhovieť žiadosti pána Jána Kalinaya, bytom Nitrianske Sučany č.32 o opílenie stromov na ulici smerom do hornej predajne Jednota. Urobiť prieskum trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

b/ komisiu na vyhodnotenie ponúk na opílovanie stromov v zložení: Ing. Mária Briatková, Ing. Elena Ivanovová, Mgr. Gabriela Kusá,  p. Anton Haluš.

 

Uznesenie č. 44/2013


Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti súkromnej pestovateľky z Komárna pani Zuzany Kňažíkovej, bytom Mateja Bela 6,  o zníženie poplatku za trhové miesto na sumu 45,- eur.

 

Uznesenie č. 45/2013


Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

navýšenie rozpočtu ZŠ a MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany na originálne kompetencie vo výške 700,-  eur pri príležitosti 40. výročia školy s podmienkou predloženia vyúčtovania.

 

Uznesenie č. 46/2013


Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

uzavretie dohody s obcou Diviacka Nová Ves o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

 

Uznesenie č. 47/2013


Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie

žiadosť občanov o vybudovanie odvodnenia cesty smerom do potoka v časti obce Kobylie. Odvodnenie bude zapracované do úloh obce v budúcom kalendárnom roku.

 

Uznesenie č. 48/2013


Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti pána Juraja Javorku ohľadom zvýšenia časového limitu na opatrovanie svojej matky z 10 hodín na 20 hodín týždenne do konca kalendárneho roka 2013 s doporučením riešiť situáciu cez ÚPSVaR.

 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á, v.r.

                                                                                 starostka obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line