Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 29.10.2013

                  ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uznesenie č. 49/2013


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, p.Anton Haluš,  Mgr.Daniela  Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice:  p. Vinceta Kiabu, p. Antona Paulďuru.

 

Uznesenie č.50/2013


A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

-  plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2013

B/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

 -  rozpočtové opatrenie č.3/2013 v zmysle zákona 583/2004 Z. z.§ 14, písm. a) b).

 

Uznesenie č.51/2013


A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

 - informáciu volebnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra

B/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- voľbu hlavného kontrolóra obce

pani Alžbetu Mikovú, nar. 8. 12. 1948, bytom Komenského 344/1, 972 23 Dolné Vestenice nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných poslancov

- deň  nástupu do zamestnania  - 1. november 2013.

 

Uznesenie č. 52/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

nájomnú zmluvu č.2 z dňa 28.10.2013 uzatvorenú medzi obcou Nitrianske Sučany a nájomcom pani Veronikou Valentovičovou, bytom Nitrianske Sučany 68 - na prenájom priestorov KD na zriadenie kaderníctva na dobu 4 roky.

 

Uznesenie č. 53/2013


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

upraviť  projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Sučany a vyhlásiť nové verejné obstarávanie.


Uznesenie č. 54/2013


Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie

- informáciu komisie pre vyhodnotenie ponúk na opilovanie stromov. Opilovanie stromov na ulici smerom k hornej predajni COOP Jednota uskutočnila firma VEPOS Nováky, ktorá  vo výberovom konaní mala najvýhodnejšiu cenovú ponuku.

 

 

                                                                                      Mgr. Gabriela   K u s á

                                                                                      starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line