Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 12. 12. 2013

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uznesenie č. 55/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Bagin, p. Vincent Kiaba,  Ing. Belák              

- za overovateľov zápisnice: Ing.  Bagina  a Ing. Beláka              

 

Uznesenie č. 56/2013


A/ Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

1. Rozpočet obce Nitrianske Sučany na rok 2014  ako vy rovnaný; a zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry v súlade s novelou zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 4 ods.5. 

2. Rozpočtové opatrenie č. 4 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14, písm. a/ b/                                                        

B/ Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d  o m i e

1. Návrh Rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2015-2016

2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou uzávierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2012.

 

Uznesenie č. 57/2013


 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

a/  VZN č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

b/ VZN č. 7/2013 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka materskej školy a školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany,

c/  VZN č. 8/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

v obci Nitrianske Sučany

 

 

 

Uznesenie č. 58/2013


Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Predĺžiť platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a to na čas potrebný pre schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou.         

 

 

Uznesenie č. 59/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

Vypracovanie projektu dopravného značenia obce v rámci dohľadu nad miestnymi komunikáciami so zameraním na umiestnenie dopravných značiek.

 

Uznesenie č. 60/2013


Obecné zastupiteľstvo  p r e s k ú m a l o   a   k o n š t a t u j e

 že v súlade s § 30 ods.4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Územný plán obce Nitrianske Sučany schválený 25.5.2004 uznesením č. 3/2004, naďalej vyhovuje a postačuje pre rozvoj obce a nie je potrebné uskutočniť v ňom žiadne zmeny a doplnky.

 

Uznesenie č. 61/2013


Obecné zastupiteľstvo  n e s ch v a ľ u j e

žiadosť  Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. Uvedené prostriedky budú pridelené na záujmové vzdelávanie v našej obci.

 

Uznesenie č. 62/2013


Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e

a/ Vykonanie inventarizácie majetku  a záväzkov obce k 31.12.2013 v zmysle Harmonogramu inventarizácie za rok 2013,

b/ Informácie ohľadom projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Sučany a vyhlásenia nového verejného obstarávania.

 

 

 

Uznesenie č. 63/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

Cenu pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Chrastečky , parc. č. 1021

o výmere 8742 m2, pre 13 rodinných domov v cene 19,-€ za 1 m2.

 

Uznesenie č. 64/2013


Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

Žiadosť  pani Jany Kiabovej, č. 129 o poskytnutie nebytových priestorov v tanečnej sále KD na účely osobného tréningu umeleckého fotografovania v nepravidelných intervaloch.

 

Uznesenie č. 65/2013


Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e

Žiadosť pána Petra Blahu, bytom Prievidza, Tolstého 13/10, ktorý ponúka výučbu karate v priestoroch kultúrneho domu.

 

Uznesenie č. 66/2013


Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a  v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014

 

Uznesenie č. 67/2013


Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e

Odmenu kronikárke obce Barbore Briatkovej, bytom Nitrianske Sučany 366, vo výške 166,-€ za zozbieranie, spracovanie a zapísanie údajov do kroniky obce za rok 2013.

 

 

 

                                                                                           Mgr. Gabriela   K u s á

                                                                                            starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line