Veľkosť písma

U z n e s e n i e
z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 11. augusta 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
- návrhovú komisiu v zložení: p. Vincent Kiaba, p. Anton Paulďuro, Mgr. Daniela Sladkayová,
- za overovateľov zápisnice: Ing. Petra Bagina, Ing. Eduarda Beláka.

Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
a) počet poslancov obecného zastupiteľstva na nasledovné volebné obdobie na 7,
b) rozsah výkonu funkcie starostu obce na 100%.

Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
návrh na plat starostu obce Nitrianske Sučany, podľa § 4 ods.2, zákona č.253/1994 Z. z. zvýšený o 32 % ( čo je 522,08 € ). Spolu plat predstavuje sumu 2 154,-€. .

Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov na IBV Chrastečky:
parc. č. 973/28 o výmere 656 m2 Ing. Ľubomírovi Šalagovi, Prievidza Dlhá 32/12
parc. č. 973/31 o výmere 656 m2 Mgr. Márii Pelz, Brione S./M. via alla Selva 70, Švajčiarsko
parc. č. 973/32 o výmere 656 m2 p. Štefanovi Zemanovičovi, Nitrianske Sučany 434

Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku p. Kataríne Radosovej, bytom Bystričany SNP 395/32, v zmysle schválených podmienok predaja.

Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
pokračovať vo výstavbe chodníka do obce a zakúpiť ďalšie odvodňovacie rúry.

Uznesenie č. 39/2014
1. Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
a) žiadosť Ľubici Burešovej, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 418, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014 z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa;
b) informáciu, že dňa 18.06.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer obce predať nehnuteľnosť v k. ú. Nitrianske Sučany, uvedenú v písm. a) bod I. tohto uznesenia, za cenu 3,30 €/m2, pre Ľubicu Burešovú, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 418;
c) žiadosť Martina Sányho, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 416, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 48 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014 z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa;
d) informáciu, že dňa 18.06.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer obce predať nehnuteľnosť v k. ú. Nitrianske Sučany, uvedenú v písm. a) bod I. tohto uznesenia, za cenu 3,30 €/m2, pre Martina Sányho, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 416;
2. Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
a / prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júna 2014 pod č. 644/2014, z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, ostatná plochy s výmerou 5 658 m2, vedená na LV obce č. 1781, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 3,30 €/m2, pre Ľubicu Burešovú, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 418, spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a je taktiež čiastočne oplotený a dlhodobo ním užívaný.
b / prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 48 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júna 2014 pod č. 644/2014, z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, ostatná plochy s výmerou 5 658 m2, vedená na LV obce č. 1781, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 3,30 €/m2, pre Martina Sányho, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 416, spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a je taktiež čiastočne oplotený a dlhodobo ním užívaný.

Uznesenie č. 39/2014 bolo prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 11.08.2014 s výsledkom hlasovania:
6 prítomných poslancov,6 poslancov za,0 poslancov proti,0 poslancov sa zdržalo hlasovania.
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskych Sučanoch rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.


Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e
vykonať zámer obce Nitrianske Sučany „Úprava parkovacej plochy pred domom smútku v obci Nitrianske Sučany“ na základe vyhodnotenia ponúk firmou Rehák Paving, s. r. o Topoľčany ( navrhovaná cena 17 718,80 €),
obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e prehodnotiť cenovú ponuku.

Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e
odkúpenie mosta pred súkromnou predajňou p. Jozefa Unterfranca, bytom Nitrianske Sučany 144.

 

Mgr. Gabriela K u s á
starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 184 návštevníkov a žiadni členovia on-line