Veľkosť písma

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch
dňa 11.8.2014


Prítomní : podľa PL

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na zasadnutí boli prítomní 6 poslanci , neprítomný – pán Anton Haluš.
Zasadnutiu predsedala starostka obce a na rokovanie predložila program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/
Starostka obce Mgr. Gabriela Kusá privítala prítomných poslancov, oboznámila ich s programom, ktorý OZ schválilo.

K bodu č. 2/
Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Briatková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Peter Bagin a Ing. Eduard Belák.

K bodu č. 3/
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci pán Vincent Kiaba , pán Anton Paulďuro a Mgr. Daniela Sladkayová.

K bodu č. 4/
Predložený bol na schválenie návrh počtu poslancov pre ďalšie volebné obdobie v počte 7 a rozsah výkonu funkcie starostu obce na 100%. OZ schválilo pre ďalšie volebné obdobie počet poslancov 7 a rozsah výkonu funkcie starostu obce na 100%.

K bodu č. 5/ R ô z n e
- Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na plat starostu obce Nitrianske Sučany podľa § 4 odsek 2 zákona č. 253/1994 Zb. z. zvýšený o 32% t.j. 522,08 €.
- Predložené boli na schválenie žiadosti o odpredaj pozemkov na IBV Chrastečky
parc. č. 973/28 o výmere 656 m2 Ing. Ľubomírovi Šalagovi, Prievidza Dlhá 32/12,
parc. č. 973/31 o výmere 656 m2 Mgr. Márii Pelz, Brione S./M. via alla Selva 70, Švajčiarsko,
parc. č. 973/32 o výmere 656 m2 p. Štefanovi Zemanovičovi, Nitrianske Sučany 434.
OZ odpredaj pozemkov na IBV schválilo.
- Predložená bola na schválenie žiadosť pani Kataríny Radosovej, bytom Bystričany SNP 395/32 o odkúpenie pozemku na IBV Chrastečky. Z dôvodu dodržania podmienok schválených OZ pre odkúpenie pozemkov, OZ predaj neschválilo.
- V súvislosti s výstavbou chodníka v obci OZ schválilo pokračovanie výstavby a zakúpenie ďalších odvodňovacích rúr.
- Na základe predložených žiadosti p. Burešovej Ľubice, bytom Nitrianske Sučany 418 a Martina Sányho, bytom Nitrianske Sučany 416 o odkúpenie predzáhradky OZ
berie na vedomie:
- žiadosť Ľubici Burešovej, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 418, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014 z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa; - informáciu, že dňa 18.06.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer obce predať nehnuteľnosť v k. ú. Nitrianske Sučany, uvedenú v písm. a) bod I. tohto uznesenia, za cenu 3,30 €/m2, pre Ľubicu Burešovú, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 418;
- žiadosť Martina Sányho, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 416, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 48 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014 z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa; informáciu, že dňa 18.06.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer obce predať nehnuteľnosť v k. ú. Nitrianske Sučany, uvedenú v písm. a) bod I. tohto uznesenia, za cenu 3,30 €/m2, pre Martina Sányho, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 416;


OZ schválilo:
- prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júna 2014 pod č. 644/2014, z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, ostatná plochy s výmerou 5 658 m2, vedená na LV obce č. 1781, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 3,30 €/m2, pre Ľubicu Burešovú, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 418, spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a je taktiež čiastočne oplotený a dlhodobo ním užívaný.
- prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Sučany, časť pozemku parcela registra C KN č. 150/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 48 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 252/2014, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júna 2014 pod č. 644/2014, z pozemku parcela registra E KN č. 150/1, ostatná plochy s výmerou 5 658 m2, vedená na LV obce č. 1781, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod predzáhradkou a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho, za cenu 3,30 €/m2, pre Martina Sányho, trvalý pobyt Nitrianske Sučany č. 416, spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a je taktiež čiastočne oplotený a dlhodobo ním užívaný.
Uznesenie č. 39/2014 bolo prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 11.08.2014 s výsledkom hlasovania:
6 prítomných poslancov,6 poslancov za,0 poslancov proti,0 poslancov sa zdržalo hlasovania.
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskych Sučanoch rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
- OZ neschválilo:
vykonať zámer obce Nitrianske Sučany „Úprava parkovacej plochy pred domom smútku v obci Nitrianske Sučany“ na základe vyhodnotenia ponúk firmou Rehák Paving, s. r. o Topoľčany ( navrhovaná cena 17 718,80 €),
obecné zastupiteľstvo d o p o r u č i l o prehodnotiť cenovú ponuku.
- Predložená bola žiadosť pána Jozefa Unterfranca, bytom Nitrianske Sučany 144 o odkúpenie mosta pred jeho súkromnou predajňou. OZ odkúpenie mosta neschválilo.
Obecný úrad však v zimných mesiacoch bude zabezpečovať odhŕňanie snehu a posyp.

K bodu č. 6/ Interpelácia poslancov
- Poslanci sa vyjadrili k odpredaju ďalších pozemkov a k finančnej dotácii obdržanej z Ministerstva financií.
- Ing. Briatková doporučila v rámci VZN o miestnych daniach a poplatkoch doplniť daň za ubytovanie, stanoviť pre daň podmienky a výšku.

K bodu 7/ Diskusia
- Starostka obce informovala o pripravovaných akciách v mesiaci august a september 2014.
K bodu 8/
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Daniela Sladkayová prečítala zoznam prijatých uznesení.
K bodu č. 9/
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za účasť.

Zapisovateľ: Ing. Mária Briatková........................................................
Overovatelia: Ing. Peter Bagin    .........................................................
Ing. Eduard Belák                       .........................................................

Mgr. Gabriela Kusá
starosta obce
V Nitrianskych Sučanoch 30.8.2014

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line