Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch z dňa 4.12.2014

                                                                  

 

 

Uznesenie č. 50/2014

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

- návrhovú komisiu v zložení: p. Anton Paulďuro,  p. Vincent Kiaba, Mgr. Daniela 

  Sladkayová,

- za overovateľov zápisnice:  Ing. Petra Bagina, Ing. Eduarda Beláka.

Uznesenie č.51/2014

A/ Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

1. rozpočet obce Nitrianske Sučany na rok 2015 ako vyrovnaný,

2.Rozpočtové opatrenie č.4/2014 v zmysle zákona 583/2004 Z. z.§ 14).

 

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. rozpočet obce Nitrianske Sučany na roky 2016-2017,

2. správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou uzávierkou v zmysle § 23 ods, 5 zákona 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2013,

3. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 9. 2014.

Uznesenie č. 52/2014

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

a/ VZN č.4/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Nitrianske Sučany,

b/ VZN č.5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Sučany,

c/ VZN č.6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok  2015,

d/ VZN č.7/2014 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany

na rok 2015.

 

Uznesenie č.53/2014

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre FS Boršina Nitrianske Sučany na zakúpenie 15 párov čižiem ku krojom v hodnote 1050,- eur.

Uznesenie č. 54/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2014 v zmysle harmonogramu inventarizácie za rok 2014.

Uznesenie č. 55/2014

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

pridelenie finančných prostriedkov pre p. Silviu Homolovú, bytom Nitrianske Sučany č. 77

vo výške 1000,- eur po požiari, ktorý zachvátil jej dom.

 

Uznesenie č. 56/2014

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie

žiadosť p. Branislava Mikulu, bytom Nitrianske Sučany č.474, ktorá sa týka spílenia vŕby pod elektrickým vedením s tým, že obecný úrad ohlási na prešetrenie Okresný úrad, odbor životného prostredia v Prievidzi.

 

Uznesenie č. 57/2014

Obecné zastupiteľstvo  n e s ch v a ľ u j e

vyhovieť žiadosti mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí, z dôvodu financovania záujmového vzdelávania detí v našej základnej škole.

 

                                                                                 Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                 starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line