Veľkosť písma

U z n e s e n i a

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 11. decembra 2014

 

 Uznesenie č. 1

 Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

 program ustanovujúceho zasadnutia.

 Uznesenie č. 2

 Obecné zastupiteľstvo

 A . b e r i e   n a   v e d o m i e

   1 . výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Nitr. Sučany,

   2 . vystúpenie novozvoleného starostu obce PhDr. Pavla Caňu,

   3. Predloženú správu mandátovej komisie.

 B . k o n š t a t u j e , ž e

   1 . novozvolený starosta obce PhDr. Pavla Caňo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,

   2 . zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Nitr. Sučanoch:

 Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková, Ing. Eduard Belák, Ing. Mária Briatková, Ing. Zuzana Javorková, pán Dušan Bukový zložili zákonom predpísaný sľub  poslanca obecného zastupiteľstva,

   3. novozvolený starosta obce v súlade s §13b ods. 1 poveril zastupovaním funkcie starostu Ing. Zuzanu Javorkovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva, ktorá  bude mať stanovený rozsah poverenia.

 Uznesenie č. 3

 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

 návrhovú komisiu v zložení: Ing. Zuzana Javorková, pani Anna Králiková, Ing. Jozef Fodor,

 u k l a d á  návrhovej komisii:

 a/ sledovať priebeh rokovania, predpokladané návrhy a obsah diskusie,

 b/ predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.

 Uznesenie č. 4

 Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u je

 mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Vlasta Sladkayová, Ing. Elena Ivanovová, pani Mária Miklašová,

 u k l a d á  mandátovej komisii:

 a/ overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,

 b/ zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľné s funkciou starostu, alebo poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných  vyhlásení,

 c/ podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu OZ.

 Uznesenie č. 5

 Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e

 poslanca Ing. Máriu Briatkovú, zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Uznesenie č. 6

 Obecné zastupiteľstvo

 A/ z r i a ď u j e komisie:

 1.  Finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu

 2.  Komisia sociálna a rodiny

 3.  Komisia školstva

 4.  Komisia športu a mládeže

 5.  Komisia kultúry

 6.  Komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy

 7.  Komisia ochrany verejného poriadku

 8.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie

 9.  Komisia ZPOZ

 10. Komisia redakčnej rady

 B/ v o l í   predsedov komisií:

 1 Komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu:

   Ing. Mária Briatková,

 2 Komisia sociálna a rodiny:

   Ing. Zuzana Javorková,

 3 Komisia školstva:

   pán Dušan Bukový,

 4  Komisia športu a mládeže:

    Ing. Jozef Fodor,

 5 Komisia kultúry:

   pani Anna Králiková,

 6 Komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy:

   Ing. Eduard Belák,

 7 Komisia ochrany verejného poriadku:

   Ing. Rastislav Bartík,

 8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie:

    Ing. Mária Briatková,

 9. Komisia ZPOZ:

    Ing. Marcela Jedináková,

 10. Komisia redakčnej rady:

      Mgr. Lucia Mokrá.

 Uznesenie č. 7

 Obecné zastupiteľstvo  u r č u j e

 1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a plánových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu výkonu  funkcie 100 % úväzkom  - odsúhlasené obecným zastupiteľstvom dňa 30.7. 2010 uznesením číslo 26 bod 4 mesačný plat starostu vo výške  1 632,- € .

 Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

 1. sobášiaceho: Ing. Jozefa Fodor,

 2. sobášne dni: piatok a sobota.

 Uznesenie č. 9

 Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á

 1. predsedom komisií vypracovať na rok 2015 hlavné úlohy komisií, ako aj časový plán schôdzok

 Termín: do 30. januára 2015,

 2. zástupcovi starostu vypracovať časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorý predloží na odsúhlasenie a schválenie Obecnému zastupiteľstvu                                                                                                                                                                                                                                        

  Termín : do 30. januára 2015.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 215 návštevníkov a žiadni členovia on-line