Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

                        zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch

dňa  4. 12. 2014

Prítomní : podľa PL

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12

ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na  zasadnutí  boli prítomní 6 poslanci, pán Haluš bol ospravedlnený.

Zasadnutiu predsedala starostka  obce a na rokovanie predložila program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Starostka obce Mgr. Gabriela Kusá privítala prítomných poslancov. Oboznámila ich s programom, ktorý OZ schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená  Ing. Mária Briatková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení  Ing. Peter Bagin,  Ing. Eduard Belák.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci Mgr. Daniela Sladkayová,  pán Vincent Kiaba a  pán Anton Paulďuro.

K bodu č. 4/

Ing. Ivanovová oboznámila OZ s čerpaním rozpočtu k 30.9.2014, OZ vzalo informáciu  na vedomie.

K bodu č. 5 a 6/

Ing. Ivanovová oboznámila poslancov s  návrhom rozpočtu na roky 2015-2017, s návrhom rozpočtového opatrenia č. 4/2014 a správou audítora. OZ vzalo na vedomie rozpočet obce na roky 2015-2017 a správu audítora a schválilo  rozpočtové opatrenie  č.4/2014.

K bodu č. 7/

Mgr. Sladkayová predložila na schválenie návrh VZN č. 4/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Nitrianske Sučany, OZ k návrhu nemalo pripomienky a VZN č. 4/2014 schválilo.

K bodu č. 8/

Starostka obce predložila na schválenie návrh VZN č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  na území  obce Nitrianske Sučany, VZN č. 5/2014 OZ schválilo.

K bodu č.9/

Mgr. Sladkayová a pani Miklašová predložili  na schválenie návrh  VZN č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. OZ nemalo k predloženému návrhu pripomienky a VZN  č. 6/2014 schválilo.

K bodu č. 10/  

Ing. Ivanovová predložila  na schválenie návrh  VZN č. 7/2014 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na rok 2015. OZ nemalo k predloženému návrhu pripomienky a VZN č. 7/2014 schválilo.

K bodu č.11/ R ô z n e

  1. Starostka obce predložila na schválenie   

-          žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – OZ  žiadosť neschválilo,

-          žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre FS Boršina na zakúpenie 15 párov čižiem ku krojom v hodnote 1050,- eur – OZ žiadosť schválilo,

-          pridelenie finančných prostriedkov pre  pani Silviu Homolovú Nitrianske Sučany č. 77, vo výške 1000,- eur po požiari domu – OZ pridelenie fin. prostriedkov schválilo.

  1. Starostka obce  informovala OZ o

-          Vykonávaní inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2014 v zmysle harmonogramu inventarizácie za rok 2014, OZ informáciu zobralo na vedomie,

-          Projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Sučany ,

-          O žiadosti  pána Branislava Mikulu, bytom Nitrianske Sučany 474, v súvislosti s vypílením vŕby pri dome, OZ žiadosť zobralo na vedomie s tým, že obecný úrad ohlási na prešetrenie Okresný úrad, odbor životného prostredia v Prievidzi.

K bodu č. 12/ Interpelácia poslancov:

Ing. Peter Bagin poďakoval  starostke obce  za odvedenú prácu počas štvorročného obdobia.

 K bodu č.  13/ D i s k u s i a:

Ing. Belák – k osvetleniu obce,

p. Ľubica Pinková –  mala pripomienku ku kontajneru na cintoríne, ktorý občania zapĺňajú odpadom nielen z hrobov, ale aj z domácnosti,

p.  Jozef Macko a  Jozef  Sládkay – poďakovali pani starostke za prácu pre občanov.

K bodu č. 14/

            Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Sladkayová prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 15/

Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala prítomným za účasť a popriala im príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.

       Zapisovateľ:          Ing. Mária Briatková........................................................

Overovatelia:         Ing. Peter Bagin.................................................................

                               Ing. Eduard Belák...................................................................

                                                                                 Mgr. Gabriela Kusá, v. r.

                                                                                     starostka obce

V Nitrianskych Sučanoch   12. 12. 2014         

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 35 návštevníkov a žiadni členovia on-line