Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch po voľbách do orgánov samosprávy v novembri 2014  zo dňa 11.12.2014

 Prítomní : podľa PL

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.

  K bodu č. 1/

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Gabriela Kusá, privítala prítomných poslancov.

  K bodu č. 2/

 Za zapisovateľa bola určená  Ing. Mária Briatková.  

 K bodu č. 3/

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie Bc. Viera Fodorová  oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.

 K bodu č. 4/

 Novozvolený starosta obce PhDr. Pavol Caňo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, prevzal insígnie a vedenie ustanovujúceho  zasadnutia.

 K bodu č. 5/    

 Novozvolení poslanci – Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková, Ing.Eduard Belák, Ing. Mária Briatková, Ing. Zuzana Javorková, pán Dušan  Bukový zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 K bod 6/   

 K novozvoleným poslancom a prítomným sa prihovorila Mgr. Gabriela Kusá a PhDr. Pavol Caňo.

 K bodu 7/

 Starosta obce predložil na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia, ktorý bol poslancami schválený. Taktiež bol na schválenie predložený  návrh na overovateľov zápisnice: – Ing. Eduard Belák a Dušan Bukový. Overovatelia zápisnice boli OZ schválení.

 K bodu 8/

 Starosta obce predložil na schválenie návrh na poverenie Ing. Márie Briatkovej, ktorá bude oprávnená zvolávať zasadnutia obecného  zastupiteľstva v prípadoch uvedených v §12 ods. 2,3,5,6 zákona o obecnom zriadení. Návrh bol schválený.

 K bodu 9/

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí – Ing. Javorková Zuzana – predseda,  pani Králiková Anna, Ing. Jozef Fodor – členovia.

 Do mandátovej komisie boli navrhnutí – Mgr. Vlasta Sladkayová – predseda, Ing. Elena Ivanovová, pani  Mária Miklašová – členovia.

 Obidve navrhnuté komisie boli schválené.

 K bodu 10/

 Na schválenie bol predložený návrh na zriadenie komisií – voľba predsedov takto:

 Komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu – Ing. Mária Briatková,

 Komisia sociálna a rodiny – Ing. Zuzana Javorková,

 Komisia školstva –  pán Dušan Bukový,

 Komisia športu a mládeže – Ing. Jozef Fodor,

 Komisia kultúry –  pani Anna Králiková,

 Komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy – Ing. Eduard Belák,

 Komisia ochrany verejného poriadku –Ing. Rastislav Bartík,

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie – Ing. Mária Briatková,

 Komisia ZPOZ – Ing. Marcela Jedináková,

 Komisia redakčnej rady – Mgr. Lucia Mokrá.

Uvedené komisie a predsedovia boli OZ schválení.

 K bodu 11/

 Predsedníčka mandátovej  komisie Mgr. Vlasta Sladkayová predložila správu o výsledkoch zistení týkajúcich sa overenia dokladov o zložení  sľubu starostu a novozvolených poslancov a vykonávania funkcií nezlučiteľných s funkciou starostu alebo poslanca.

 K bodu 12/

 V súlade so zákonom NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu  výkonu funkcie 100% úväzkom – bol starostovi obce  určený  plat vo výške 1632,0€.

 K bodu 13/ V rámci diskusie vystúpili:

  1. Starosta obce   :

-          poveril Ing. Zuzanu Javorkovú zastupovaním funkcie starostu v rozsahu poverenia,

-          predložil na schválenie sobášiaceho Ing. Jozefa Fodora, sobášne dni piatok a sobotu – OZ schválilo,

  1. OZ uložilo predsedom komisií vypracovať na rok 2015 hlavné úlohy komisií T: do 30.1.2015  a zástupcovi starostu Ing. Javorkovej vypracovať časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorý bude predložený tiež na schválenie  OZ. Termín do 30.1.2015,
  2. pán Jozef Klučák – poďakoval Mgr. Kusej za spoluprácu obce.

 K bodu 14/

 Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Zuzana Javorková prečítala zoznam prijatých uznesení, starosta poďakoval prítomným za účasť a poprial  príjemné prežitie vianočných sviatkov.

                                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                              starosta obce

 V Nitrianskych Sučanoch dňa 15.12.2014

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 65 návštevníkov a žiadni členovia on-line