Veľkosť písma

U z n e s e n i e

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 29. decembra 2014

 

 Uznesenie č. 10

 Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 program obecného zastupiteľstva.

 Uznesenie č. 11

 Obecné zastupiteľstvo   k o n š t a t u j e,  že

 zvolený poslanec Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch Ing. Rastislav Bartík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 Uznesenie č. 12

 Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 za overovateľov zápisnice:  Ing. Mária Briatková,

                                             pani Anna Králiková .

                                             

 Uznesenie č. 13

 1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Zuzana Javorková,

                                                                                                       Ing. Jozef Fodor,

                                                                                                       pán Dušan Bukový,                                                                                           

                                                                                                 

 2. Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Vlasta Sladkayová, Ing. Elena Ivanovová,  pani Mária Miklašová,                                         

                                                                                                      

                                                                                                       

 Uznesenie č. 14

 Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 Rozpočtové opatrenie č. 5/2014, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14.

 Uznesenie č. 15

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovných členov komisií:

 Komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu: Ing. Mária Mikulová, pani  Jana Strobl, Ing. Elena Ivanovová,

 Komisia sociálna a rodiny : Ing. Jana Navrátilová, pani Dana Černáková, pani Jana Slováková,

 Komisia kultúry: pán  Ivan Šlabiar, pani Ivana Šlabiarová, pani Mária Miklašová, pán Martin Belák,

 Komisia školstva:  pán Miloslav Bartík, pán Pavol Haluš,

 Komisia športu a mládeže: Mgr. Nina Fodorová, pán  Jozef Karcol, pán  Marek Bruška,

 Komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy: pán Juraj Mikláš, Mgr. Vlasta Sladkayová, Ing. Iveta Oršulová,

 Komisia ochrany verejného poriadku: pán Jozef Sladkay,  pán Róbert Belák, pani Mária Miklašová,

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie:  Ing. Eduard Belák,

 Mgr. Vlasta Sladkayová,

 Komisia redakčnej rady:  PhDr. Pavol Caňo, Ing. Elena Ivanovová, Mgr. Vlasta Sladkayová,  pani Mária Miklašová, pán Jozef Klučák, pán Vladimír Cvopa,  Mgr. Michal Caňo,  Mgr. Zuzana Miklašová,

 Komisia Zboru pre občianske záležitosti: PhDr. Pavol Caňo, Ing. Marcela Jedináková, Mgr. Vlasta Sladkayová, Ing. Mária Luchavová, pán  Jozef Boháč,  pán  Štefan Surový, pán  Jozef  Klučák, pán Ladislav Caňo,  PhDr. Monika Kováčiková,  Mgr. Terézia Kovalíčeková,

 Bc. Daniel Kovalíček, pani Marcela Šmýkalová, Ing. Peter Bagin, Mgr. Daniela Sladkayová.

 Uznesenie č. 16

 Obecné zastupiteľstvo   neschvaľuje žiadosť Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno

  o finančný príspevok. Žiadosť bude opätovne prerokovaná  na zasadnutí OZ v roku 2015.

 Uznesenie č. 17

 Obecné zastupiteľstvo   r u š i  v uznesení číslo 36/2014 predaj stavebného pozemku pre pani Mgr. Máriu Pelz, parcela číslo 973/31.

 

                                                                                                       PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                       starosta obce

                                          

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line