Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch  zo dňa 29.decembra 2014

Prítomní : podľa PL

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

 K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

 K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená  Ing. Zuzana Javorková.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Mária Briatková, pani Anna Králiková.

K bodu č. 3/

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  Ing Zuzana Javorková, Ing Jozef Fodor, pán Dušan Bukový.

Do mandátovej komisie boli navrhnutí a schválení: Mgr. Vlasta Sladkayová, Ing. Elena Ivanovová, pani Mária Mikašová.

K bodu č. 4/

Novozvolený poslanec Ing. Rastislav Bartík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 5/    

Ing. Elena Ivanovová predložila Rozpočtové opatrenie č. 5/2014, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14. Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo.

K bodu 6/   

Na schválenie bol predložený návrh voľby členov komisií v tomto zložení :

Komisia finančná, obchodu, služieb a cestovného ruchu : Ing. Mária Mikulová, Ing. Elena Ivanovová, pani Jana Strobl,

Komisia sociálna a rodiny : Ing. Jana Navrátilová, pani Dana Černáková, pani Jana Slováková,

Komisia kultúry: pani Ivana Šlabiarová, pani Maria Miklašová, pán Ivan Šlabiar, pán Martin Belák,

Komisia školstva: pán Miloslav Bartík, pán Pavol Haluš,

Komisia športu a mládeže: Mgr. Nina Fodorová, pán Jozef Karcol, pán Marek Bruška,

Komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy: Mgr. Vlasta Sladkayová,

Ing. Iveta Oršulová, pán Juraj Miklaš,

Komisia ochrany verejného poriadku: pán Jozef Sládkay, pán Róbert Belák, pani Mária Miklašová,

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: Ing. Eduard Belák,

Mgr. Vlasta Sladkayová,

Komisia redakčnej rady: PhDr. Pavol Caňo, Ing. Elena Ivanovová, Mgr. Vlasta Sladkayová, pani Mária Miklašová,, pán Jozef Klučák,, pán Vladimír Cvopa, Mgr. Michal Caňo,          Mgr. Zuzana Miklašová,

Komisia Zboru pre občianske záležitosti: PhDr. Pavol Caňo, Ing. Marcela Jedináková,  Mgr. Vlasta Sladkayová, Ing. Mária Luchavová, pán Jozef Boháč, pán Štefan Surový, pán Jozef Klučák, pán Ladislav Caňo, PhDr. Monika Kováčiková, Mgr. Terézia Kovalíčeková, Bc. Daniel Kovalíček, pani Marcela Šmýkalová, Ing. Peter Bagin, Mgr. Daniela Sladkayová.

Členovia jednotlivých komisií boli Obecným zastupiteľstvom schválení.

K  bodu č. 7/    R ô z n e

 Centrum sociálnych služieb Bôrik Nitrianske Pravno požiadalo o finančný príspevok pre svojich klientov z dôvodu krádeže  a odcudzenia finančnej hotovosti v ich zariadení. Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný príspevok neschválilo. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2015.

K bodu 8/

- Ing. Rastislav Bartík –  sa informoval o možnosti použitia hydrantov v obci v prípade požiaru,

- Ing. Mária Briatková - sa informovala o voľných pozemkoch v časti Chrastečky. Odpovedal starosta obce, voľných stavebných pozemkov je 5, ďalej sa informovala na termín začatia rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.

K bodu 9/- V rámci diskusie vystúpili:

Pán Róbert Miklaš – sa sťažoval na prístup SEZ Žilina, problém s osadením stĺpov vysokého napätia v časti Kobylie. Zaujímal sa o cenu pozemku v časti Chrastečky.

Pán Milan Kiaba  - sa spýtal, ako dlho bude ešte prebiehať ťažba dreva , pretože preprava vyťaženého dreva spôsobuje otrasy na rodinných domoch v časti obce Hôrky smerom dole obcou. Vozidlá jazdia veľmi riskantne v obytnej zóne obce.

Pán Štefan Surový – poďakoval za výstavbu chodníka a poprial veľa úspechov novozvolenému pánovi starostovi a poslancom.

Pán Viliam Prostredný – sa spýtal na možnosť zníženia rýchlosti  na 40 km za hodinu pre automobily v celej obci a na osadenie dopravných značiek.

Pán Ladislav Macko - konštatoval, že ani jeden hydrant v obci, ktorý je nadzemný nie je funkčný. Starosta obce sľúbil, že daný stav prešetrí a obec sa bude snažiť urobiť nápravu.

- Ing. Eduard Belák pripomenul OZ, že je potrebné zrušiť v uznesení číslo 36/2014 predaj stavebného pozemku pre pani Máriu Pelz, parcela číslo 973/31, nakoľko menovaná o stavebný pozemok nemá záujem, o čom informovala aj obecný úrad. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zrušenie predaja stav. pozemku pre pani Máriu Plez, parc. č. 397/31, v uznesení číslo 36/2014.

PhDr. Pavol Caňo – informoval, že na budove miestnej pošty bude osadená  poštová schránka, do ktorej budú môcť občania hádzať listy so svojimi podnetmi a otázkami , na ktoré sa odpovie vždy na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Verí, že tento aj anonymný spôsob , umožní občanom vyjadriť svoj názor k fungovaniu obce a bude viesť k jeho  zlepšeniu a skvalitneniu. Ďalej informoval o poškodení autobusovej zastávky v časti obce Majer, kde bude osadená nová zastávka.

K bodu 10/

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Zuzana Javorková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu 11/

Starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a pozval občanov na vítanie Nového roka pred miestny kostol , poprial veľa úspechov v nadchádzajúcom roku 2015.

                                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v. r.  

                                                                                                    starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 7. 1. 2015 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line