Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 12. júna 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných a oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková a Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Eduard Belák a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/   R ô z n e

  • Starosta obce predložil poslancom na schválenie :

    odkúpenie od SAD a.s. Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza pre potreby obce za účelom parkovania automobilov, nehnuteľnosti:

  • pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1021/73, výmera 352 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

  • stavbu súpisné číslo 262, na parcele reg.“C“, parc. č. 1021/73, Iná stavba, popis stavby, nocovňa pre vodičov

    za kúpnu cenu 15 000,-€ v celosti bez tiarch a obmedzení. Pri odpredaji pozemku nedochádza k stretu záujmov.

    Odkúpenie bolo schválené viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov v počte 7 poslancov, keď za prijatie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti prijatiu hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov.

  • ďalej starosta obce predložil poslancom kúpnu zmluvu, ktorou Obec Nitrianske Sučany odkupuje od SAD a.s. Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza   pre potreby obce za účelom parkovania automobilov nehnuteľnosti :

    - pozemok parcela reg.“C“ parc.č.1021/73 , výmera 352m2, Zastavané plochy a nádvoria

    - stavbu súpisné číslo 262, na parcele reg.“C“, parc. č. 1021/73 , Iná stavba , popis stavby , nocovňa pre     vodičov , za kúpnu cenu 15 000,00 € v celosti bez tiarch a obmedzení.

    Kúpna zmluva bola schválená viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov v počte 7 poslancov, keď za prijatie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti prijatiu hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov.

K bodu č. 5/ Interpelácia poslancov

---  

K bodu č. 6/ Diskusia

---  

K bodu č. 7/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 8/ Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                  starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 12. júna 2017                                                  

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Mária Briatková            ........................................

                        Ing. Rastislav Bartík              ........................................

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line