Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 12. júna 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 24/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor

                                               Ing. Eduard Belák

                                               Pán Dušan Bukový

 • Za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková

                                              Ing. Rastislav Bartík            

                                                                                   

  Uznesenie č. 25/2017

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

odkúpenie od SAD a.s. Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza pre potreby obce za účelom parkovania automobilov, nehnuteľnosti:

 • pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1021/73, výmera 352 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

 • stavbu súpisné číslo 262, na parcele reg.“C“, parc. č. 1021/73, Iná stavba, popis stavby, nocovňa pre vodičov

  za kúpnu cenu 15 000,-€ v celosti bez tiarch a obmedzení. Pri odpredaji pozemku nedochádza k stretu záujmov.

  Odkúpenie bolo schválené viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov v počte 7 poslancov, keď za prijatie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti prijatiu hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov.

  Uznesenie č. 26/2017

  Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

  kúpnu zmluvu, ktorou Obec Nitrianske Sučany odkupuje od SAD a.s. Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza   pre potreby obce za účelom parkovania automobilov nehnuteľnosti :

  – pozemok parcela reg.“C“ parc.č.1021/73 , výmera 352m2, Zastavané plochy a nádvoria

stavbu súpisné číslo 262, na parcele reg.“C“, parc.č. 1021/73 , Iná stavba , popis stavby , nocovňa pre vodičov

za kúpnu cenu 15 000,00 € v celosti bez tiarch a obmedzení.

Kúpna zmluva bola schválená viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov v počte 7 poslancov, keď za prijatie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti prijatiu hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov.

                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                starosta obce          

                                                        

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 4 návštevníkov a žiadni členovia on-line