Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 21. júna 2017

Uznesenie č. 27/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor

                                                 Ing. Rastislav Bartík

                                                 Pán Dušan Bukový

  • Za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková

                                                Ing. Eduard Belák            

                                                                                      

Uznesenie č. 28/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 29/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Použitie prebytku hospodárenia v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu a vytvorenie rezervného fondu vo výške 70 699,13 EUR.

Uznesenie č. 30/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.

z. v znení neskorších predpisov na financovanie investičnej akcie „ Rozšírenie miestnej komunikácie "

v celkovej výške 70 000 EUR. Výška nákladov bude spresnená po výbere dodávateľa na uvedenú investičnú akciu podľa výsledku verejného obstarávania.

Uznesenie č. 31/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 32/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016.

Uznesenie č. 33/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavného kontrolóra obce a komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k záverečnému účtu obce za rok 2016.

Uznesenie č. 34/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k  31.3.2017

Uznesenie č. 35/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany za II. polrok 2017.

Uznesenie č. 36/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odpredaj pozemku parc. č. 973/30 k. ú. Nitrianske Sučany p. Veterníkovi Borisovi, bytom Opatovce nad/Nitrou č. 619 , po nadobudnutí parcely späť do majetku obce. Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, čo je 100%.

Uznesenie č. 37/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odpredaj pozemku parc. č. 973/31, k. ú. Nitrianske Sučany pánovi Jozefovi Chlpekovi, bytom Prievidza, Nad terasami 499/18. Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, čo je 100%.

Uznesenie č. 38/2017

Obecné zastupiteľstvo   d o p o r u č u j e

Starostovi obce Nitrianske Sučany zvolať stretnutie obecného zastupiteľstva s Mgr. Ivetou Nemčekovou, poverenou riadením ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany dňa 28.6.2017 o 17,00 hod.

                                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                         starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line