Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 21. júna 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Eduard Belák.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Rastislav Bartík a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce za rok 2016  zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.

Ing. Elena Ivanovová navrhla použiť prebytok hospodárenia v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu a vytvorenie rezervného fondu vo výške 70 699,13 EUR.

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na financovanie investičnej akcie „ Rozšírenie miestnej komunikácie " v celkovej výške 70 000 EUR. Výška nákladov bude spresnená po výbere dodávateľa na uvedenú investičnú akciu podľa výsledku verejného obstarávania.

K bodu č. 5/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2017.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2017.

K bodu č. 6/

Ing. Elena Ivanovová predniesla návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v  zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2017.

K bodu č. 7/   Rôzne

Ing. Elena Ivanovová informovala o Správe nezávislého audítora k individuálnej závierke za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora k individuálnej závierke za rok 2016.

p. Alžbeta Miková- predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce a komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k záverečnému účtu obce za rok 2016 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany na II. polrok 2017.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce a komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k záverečnému účtu obce za rok 2016 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany na II. polrok 2017.

PhDr. Pavol Caňo predložil návrh :

 • na odpredaj pozemku parc. č. 973/30 k. ú. Nitrianske Sučany p. Veterníkovi Borisovi, bytom Opatovce nad Nitrou č. 619, po nadobudnutí parcely späť do majetku obce. Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, čo je 100 %.

 • na odpredaj pozemku parc. č. 973/31 k. ú. Nitrianske Sučany p. Chlpekovi Jozefovi, bytom Prievidza, Nad terasami 499/18. Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, čo je 100 %.

PhDr. Pavol Caňo informoval o:

 •   získaní dotácie vo výške 4 000 EUR na vypracovanie územného plánu obce,

 • kúpe nehnuteľnosti súpis. č. 262, parc. č. 1021/73 – nocovňa vodičov s príslušným pozemkom,

 • podaní žiadosti na Trenčiansky samosprávny kraj na získanie dotácie „ Zelené oči "vo výške 2 000 EUR,

 • podaní žiadosti na MF SR na získanie dotácie na vybudovanie detského ihriska,

 • pripravovanej výmene drevených stĺpov elektrického vedenia za betónové a oprave miestneho rozhlasu a reproduktorov,

 • sťažnosti občanov na nebezpečné parkovanie pri Barte námestí na zúženej ceste , ktorá vedie do časti Kobylie,

 • sťažnosti občanov Nitrianskych Sučian - časť Kobylie, ktorí žiadajú o vybudovanie miestnej komunikácie k svojim príbytkom,

 • dôvodoch a rozhodnutí nevymenovať riaditeľku ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany. Svoje rozhodnutie konzultoval s poslancami obecného zastupiteľstva, kde 6 poslancov z celkového počtu 7 poslancov súhlasilo s jeho rozhodnutím a oboznámil občanov s ďalším postupom výberového konania na funkciu riaditeľky.

K bodu č. 8/   Interpelácia poslancov

Ing. Eduard Belák – požiadal, aby doterajší platný územný plán obce bol dostupný pre občanov na vývesnej tabuli obce a občania by mohli predkladať svoje pripomienky.

Ing. Rastislav Bartík- navrhol, aby bol vytýčený plán postupnej obnovy cesty smer Kobylie, naplánovať finančné prostriedky na jednotlivé roky z rozpočtu obce.

K bodu č. 9/   Diskusia

 • Mgr. Iveta Nemčeková - reagovala na rozhodnutie p. starostu a snažila sa svoju pedagogickú i manažérsku prácu vysvetliť občanom.

 • Ing. Zuzana Javorková – navrhla zabezpečiť dochádzkový portál, urobiť audit fondu pracovnej doby a počtu nepedagogických pracovníkov. Ubezpečila rodičov, že p. starosta aj poslanci obecného zastupiteľstva hľadajú riešenie, aby všetky deti mohli v školskom roku 2017/2018 navštevovať materskú školu celodenne. Je potrebné nájsť rezervy aj v rozpočte ZŠ s MŠ F. Madvu ,aby sa okrem obce tiež podieľali na dofinancovaní zvýšených nákladov.

 • Ing. Mária Briatková- sa spýtala Mgr. Nemčekovej , poverenou riadením ZŠ s MŠ F. Madvu Nitr. Sučany, či majú urobený približný prepočet koľko financií je potrebných na vykrytie platových náležitostí ďalšej p. učiteľky do materskej školy a prečo to už nepredložila obecnému zastupiteľstvu.

 • Mgr. Nina Fodorová – sa spýtala, prečo v roku 2016 – v termíne od 1.9. do 15.12.2016 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany nepodalo žiadosť na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% z daní a kto je za to zodpovedný.

 • p. Anna Králiková – reagovala na dotaz, ohľadne registrácie a 2% daní. Pani Králiková priznala, že uvedenú povinnosť zanedbala.

 • p. Katarína Zemanovičová - sa spýtala podľa čoho boli stanovené platby za deti, ktoré počas letných prázdnin budú navštevovať materskú školu.

 • p. Veronika Valentovičová sa spýtala na poplatky za poldennú prevádzku v materskej škole.

 • p. Marián Unterfranc ml. – sa spýtal na termín , kedy rodičia budú oboznámení, či deti budú navštevovať materskú školu poldenne alebo celodenne, pretože aj s manželkou pracujú v nepretržitej prevádzke.

 • p. Mária Caňová – sa spýtala, na pomoc pre deti s poruchami ako je napr. dysgrafia dyslexia. Chcela vedieť, prečo Slovenská pošta nedoručuje poštu do miesta ich trvalého bydliska.

 • Ing. Mária Briatková - sa spýtala, kde sa nachádza mixážny pult , ktorý bol zakúpený z rozpočtových prostriedkov obce pre detský súbor Ratolesť, ktorý už ukončil svoju činnosť.

 • Ing. Elena Ivanovová – informovala, že v mesiaci október 2017 oslovia všetky hudobné zoskupenia v obci, aby predložili svoje požiadavky a finančné prostriedky budú prideľované podľa počtu akcií, náročnosti projektu, aby financie boli rozdelené transparentne.

 • p. Jozef Macko - upozornil, že niektoré drevené elektrické stĺpy sú v dezolátnom stave a hrozí pri nepriaznivom počasí  ich pád.

 • p. Peter Masaryk – sa spýtal, ktoré miesta v obci nie sú ešte osvetlené verejným osvetlením a požiadal p. starostu, či by nábeh na panelovú cestu v Kobylí aktivační pracovníci nemohli vybetónovať a jamy zasypať drťou.

 • Jana Nemčeková - sa informovala, či sa neplánuje vybudovať chodník pre chodcov pri obecnom úrade, je to nebezpečné, frekventované miesto, cez ktoré prechádzajú denne aj deti.

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce Nitrianske Sučany zvolať stretnutie obecného zastupiteľstva s riaditeľkou ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitr. Sučany - dňa 28.6.2017 o 17,00 hod.

K bodu č. 10/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 11/ Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                             PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 21. júna 2017                                                 

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Mária Briatková             ........................................

                          Ing. Eduard Belák               ........................................

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line