Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 21. augusta 2017

Uznesenie č. 39/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor

                                                  Ing. Eduard Belák

                                                  pán Dušan Bukový

 • Za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková

                                              Ing. Rastislav Bartík

                                                                                    

  Uznesenie č. 40/2017

  Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a  v e d o m i e

Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2017.

Uznesenie č. 41/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. §14 písm. a),b).

Uznesenie č. 42/2017

Obecné zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e

Finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25,Nitrianske Pravno. Pri príležitosti 60-teho výročia vzniku organizácie, na podujatie spojené s oslavou tohto výročia.

Uznesenie č. 43/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Zvýšenie stravnej jednotky na nákup potravín v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ F. Madvu v Nitrianskych Sučanoch od 1.9.2017, v zmysle Dôvodovej správy na zvýšenie stravnej jednotky :

žiaci MŠ – 1,27 EUR

žiaci 1. – 4. ročníka – 1,45 EUR

zamestnanci a cudzí stravníci – 2,80 EUR.

Uznesenie č. 44/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e  

Spolufinancovanie realizácie projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov projektu.

Uznesenie č. 45/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Doplnenie uznesenia č. 36/2017 zo dňa 21.6.2017 – odpredaj pozemku parcela číslo 973/30 k. ú. Nitrianske Sučany pani Michaele Trenčianskej , bytom Urbárska 20 Prievidza v ½.

Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, čo je 100 %.

Uznesenie č. 46/2017

Obecné zastupiteľstvo   vyjadruje s ú h l a s n é   stanovisko k predloženému investičnému návrhu firmy PDP s. r. o. Nitrianske Sučany  „ Obytný súbor pod Rokošom ".

Uznesenie č. 47/2017

Obecné zastupiteľstvo  n e s ch v a ľ u j e

Návrh starostu obce na nevymenovanie Mgr. Ivety Nemčekovej do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany. Návrh nebol schválený 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. 4 poslanci - hlasy boli za schválenie návrhu, 2  poslanci - hlasy sa zdržali hlasovania, 1 poslanec – hlas bol proti schváleniu návrhu. Pri tomto bode programu bolo vopred schválené tajné hlasovanie.

                                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo, v. r.

   

                                                                                                        starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line