Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 21. augusta 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Eduard Beláka pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2017, ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

K bodu č. 5/

Ing. Elena Ivanovová predložila návrh na rozpočtové opatrenie č. 3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm a), b).

Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo.

K bodu č. 6/ Rôzne

 - PhDr. Pavol Caňo :

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve predložil na schválenie návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhovanou kandidátkou na funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ Fraňa Madvu v Nitrianskych Sučanoch p. Mgr. Ivety Nemčekovej.

Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

Bol schválený návrh Ing. Márie Briatkovej , aby sa uskutočnilo tajné hlasovanie -5 poslanci boli za tajné hlasovanie a 2 proti.

Zároveň bola menovaná volebná komisia v zložení :Ing. Elena Ivanovová, Ing. Zuzana Krchňavá a Ing. Jozef Fodor

Výsledok tajného hlasovania : 4 poslanci boli za návrh, 2 poslanci sa zdržali hlasovania, 1 poslanec bol proti návrhu.

Návrh pána starostu na vyslovenie nesúhlasu s navrhovanou kandidátkou nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Obecné zastupiteľstvo návrh neschválilo.

PhDr. Pavol Caňo : predniesol žiadosť o finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 31/25 Nitrianske Pravno , na sprievodné podujatie spojené s oslavou tohto výročia.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb – Bôrik, 972 13 Nitrianske Pravno.

p. Anna Králiková – predložila Dôvodovú správu na zvýšenie stravnej jednotky na nákup potravín v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Fraňa Madvu v Nitrianskych Sučanoch od 1.9.2017 nasledovne :

žiaci MŠ – 1,27 EUR,

žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ – 1,45 EUR

zamestnanci a cudzí stravníci – 2,80 EUR.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie stravnej jednotky pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Fraňa Madvu v Nitrianskych Sučanoch od 1.9.2017.

Ing. Zuzana Javorková – informovala o vypracovaní žiadosti na získanie dotácie z MV SR Bratislava vo výške 30 tis. EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Na realizáciu tohto projektu je potrebné z vlastných zdrojov 5 % spolufinancovanie z celkových výdavkov projektu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie realizácie projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov projektu.

Žiadosť na získanie dotácie bude do 31. 8. 2017 doručená na MV SR Bratislava , Prezídium Hasičského a záchranného zboru , Drieňová 22 , Bratislava.

Ing. Peter Bagin – konateľ firmy PDP s.r.o. Nitrianske Sučany, predniesol žiadosť o súhlasné stanovisko k pripravovanému investičnému návrhu „ Obytný súbor pod Rokošom "

Obecné zastupiteľstvo vyjadruje súhlasné stanovisko k predloženému investičnému návrhu  „Obytný súbor pod Rokošom".

PhDr. Pavol Caňo požiadal obecné zastupiteľstvo o doplnenie uznesenia č. 36/2017 , zo dňa 21. 6. 2017 , na základe ktorého bol schválený odpredaj pozemku parcela č. 973/30 k. ú. Nitrianske Sučany p. Borisovi Veterníkovi bytom Opatovce n /N č. 619 a doplniť aj odpredaj pani Michaele Trenčianskej , bytom Urbárska 20 Prievidza v ½. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie uznesenia č. 36/2017.

PhDr. Pavol Caňo informoval o:

  • získaní dotácie na opravu ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany,

  • územnom pláne obce,

  • opílení líp,

  • pripravovaných kultúrnych akciách – 28. 8. 2017 Vatra, 23. 9. 2017 Sučianske dni

K bodu č. 7/ Interpelácia poslancov

Ing. Eduard Belák – sa informoval, ktorá firma bude zabezpečovať práce na oprave ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitr. Sučany.

K bodu č. 8/ Diskusia

Ing. Rastislav Bartík – požiadal, aby v rozpočte na rok 2018, boli vyčlenené finančné prostriedky na opravu časti cesty smerujúcej do Kobylia.

K bodu č. 9/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 10 Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 22.8.2017                                               starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Mária Briatková             ........................................

                       Ing. Rastislav Bartík               ........................................

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line