Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 16.októbra 2017

Uznesenie č. 48/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Briatková

                                       Ing. Eduard Belák

                                               Ing. Jozef Fodor

 • Za overovateľov zápisnice: pán Dušan Bukový

                                              pani Anna Králiková            

                                                                                    

  Uznesenie č. 49/2017

  Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e

Žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. V zmysle VZN č. 4/2016, článok 2, odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uznesenie č. 50/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odkúpenie pozemku parcela číslo 973/34 o výmere 651 m2 – zastavané plochy a nádvoria od pána Jána Šmýkala, bytom Nitrianske Sučany č. 364 pre Obec Nitrianske Sučany. Odkúpenie pozemku bolo schválené obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, v počte 6.

Uznesenie č. 51/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odkúpenie pozemku parcela číslo 973/36 o výmere 650 m2 – zastavané plochy a nádvoria od pána Ivana Macku a Ivety Madžovej, obaja bytom Prievidza, Gorkého 21/2 pre Obec Nitrianske Sučany. Odkúpenie pozemku bolo schválené obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, v počte 6.

Uznesenie č. 52/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Kúpnu zmluvu medzi zmluvnými stranami : Ján Šmýkal, bytom Nitrianske Sučany č. 364 – ako predávajúci a Obec Nitrianske Sučany so sídlom Obecný úrad Nitrianske Sučany č. 242 – ako kupujúci. Kúpna zmluva bola schválená obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, v počte 6.

Uznesenie č. 53/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Zmluvu o dielo č. 2017/2 – Dodatok č. 1, uzavretá podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva "), medzi zmluvnými stranami: Obec Nitrianske Sučany – ako objednávateľ a Ing. Arch. Ľudmila Priehodová, Ateliér urbanizmu a architektúry URBION Banská Bystrica – ako zhotoviteľ. Zmluva o dielo sa týka Územného plánu Obce Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 54/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Kúpnu zmluvu medzi zmluvnými stranami : Ivan Macko a Iveta Madžová, obaja bytom Prievidza, Gorkého 21/2 – ako predávajúci a Obec Nitrianske Sučany so sídlom Obecný úrad Nitrianske Sučany č. 242 – ako kupujúci. Kúpna zmluva bola schválená obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, v počte 6.

Uznesenie č. 55/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Návrh zmluvy o budúcej zmluve o vecné bremeno medzi: budúci povinný z vecného bremena: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica a budúci oprávnený z vecného bremena: Obec Nitrianske Sučany, Obecný úrad, 972 21 Nitrianske Sučany 242.

Predmet zmluvy: uzatvoriť záväzok zmluvných strán, zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie“ na parcele registra KN E číslo 442.

Uznesenie č. 56/2017

Obecné zastupiteľstvo   d o p o r u č u j e

Obecnému úradu Nitrianske Sučany ako verejnému obstarávateľovi zadávať zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V súlade s § 51 tohto zákona stanoviť na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu vytvorenú aj zo zástupcov poslancov.

                                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo , v. r.

                                                                                                                     starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line