Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 16. októbra 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: pán Dušan Bukový a pani Anna Králiková.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Eduard Belák a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 4/ Rôzne

PhDr. Pavol Caňo predniesol:

  • žiadosť Mesta Prievidza o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Mesto Prievidza v zmysle VZN č. 4/2016 článok 2 odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo zriaďovateľskej pôsobnosti.

  • žiadosť o odkúpenie pozemku parcela číslo 973/34 o výmere 651 m2 – zastavané plochy a nádvoria od pána Jána Šmýkala, bytom Nitrianske Sučany č. 364 pre Obec Nitrianske Sučany a kúpnu zmluvu medzi týmito zmluvnými stranami.

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku a kúpnu zmluvu všetkými prítomnými poslancami, v počte 6.

  • žiadosť o odkúpenie pozemku parcela číslo 973/36 o výmere 650 m2 – zastavané plochy a nádvoria od pána Ivana Macku a Ivety Madžovej, obaja bytom Prievidza, Gorkého 21/2 pre Obec Nitrianske Sučany a kúpnu zmluvu medzi týmito zmluvnými stranami .

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku a kúpnu zmluvu všetkými prítomnými poslancami, v počte 6.

  • Zmluvu o dielo č. 2017/2 – Dodatok č. 1, uzavretá podľa ustanovení §536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zmluva "), medzi zmluvnými stranami: Obec Nitrianske Sučany – ako objednávateľ a Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ateliér urbanizmu a architektúry URBION Banská Bystrica – ako zhotoviteľ. Zmluva o dielo sa týka Územného plánu Obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dielo č. 2017/2 – Dodatok č. 1.

  • Návrh zmluvy o budúcej zmluve o vecné bremeno.

Návrh zmluvy o budúcej zmluve o vecné bremeno medzi: budúci povinný z vecného bremena: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica a budúci oprávnený z vecného bremena: Obec Nitrianske Sučany, Obecný úrad, Nitrianske Sučany 242.

Predmet zmluvy: uzatvoriť záväzok zmluvných strán, zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie“ na parcele registra KN E číslo 442.

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zmluvy o budúcej zmluve o vecné bremeno.

Ing. Mária Briatková doporučila: Obecnému úradu Nitrianske Sučany ako verejnému obstarávateľovi zadávať zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V súlade s § 51 tohto zákona stanoviť na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu vytvorenú aj zo zástupcov poslancov.

Obecné zastupiteľstvo doporučuje vytvoriť uvedenú komisiu.

PhDr. Pavol Caňo informoval o:

  • získaní dotácie Zelené oči vo výške 2 tis. eur,

  • probléme personálneho obsadenia jedálne pri ZŠ s MŠ v Nitrianskych Sučanoch a požiadal pani riaditeľku , aby informovala o tejto situácii.

Mgr. Mária Olejková – podrobne informovala občanov o situácii v ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany od 30.augusta 2017, kedy bolo poverená riadením ZŠ s MŠ v Nitrianskych Sučanoch.

Inventarizácia majetku nie je ešte skončená, pretože bývalá pani riaditeľka školy Mgr. Iveta Nemčeková sa nedostavila v dohodnutom termíne, aby písomne potvrdila odovzdanie majetku školy. Od 11. septembra 2017 prerušila akúkoľvek formu komunikácie.

Z počítača boli vymazané všetky dáta. Čiže bolo potrebné prácne a hlavne veľmi rýchlo vytvoriť nové súbory napr. evidenciu žiakov, evidenciu krúžkov, dokumentáciu bezpečnosti práce, vzdelávacie poukazy a mnoho ďalších dôležitých dokumentov, ktoré treba na začiatku každého školského roka zaslať v termíne na rôzne inštitúcie.

Pani riaditeľka sa poďakovala p. učiteľkám za spoluprácu a pomoc.

Po vyriešení situácie v ZŠ s MŠ nastal personálny problém v jedálni, a to:

1.Vedúca jedálne pri ZŠ s MŠ p. Anna Králiková požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou k 13.10.2017.

2.Hlavná kuchárka pani Boháčová, ktorá zastupuje počas dlhodobej práceneschopnosti pani Kohútovú je práceneschopná.

3.Pomocná kuchárka p. Simona Mikulová je práceneschopná – plánovaná operácia kolena.

Stravovanie žiakov bolo zabezpečené prostredníctvom firmy, ktorá varí stravu pre školské zariadenia. V prípade krízovej situácie bude strava zabezpečená a žiakom bude poskytnutá plnohodnotná strava.

O voľné pracovné miesta malo záujem viacero záujemkýň, ale z dôvodu zlých medziľudských vzťahov nakoniec všetky odriekli ponúkané pracovné miesto.

Na webovej stránke školy bude uverejnený oznam o voľných pracovných miestach.

Vzniknutá situácia sa bude riešiť na samostatnom stretnutí na Obecnom úrade dňa 20.10.2017 za prítomnosti starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, riaditeľky školy a zástupkyne zamestnancov .

Hlavné nedostatky: v  školskej jedálni sa porušovala pracovná disciplína napr. nedodržiaval sa fond pracovnej doby, neprítomnosť v práci bez preukázania dôvodu neprítomnosti, nečerpanie riadnej dovolenky.

K bodu č. 5/ Interpelácia poslancov

Ing. Eduard Belák – požiadal starostu obce, aby komisia výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy bola prizvaná na stretnutie ohľadom nového návrhu územného plánu obce.

K bodu č. 6/ Diskusia

pán Anton Haluš – spýtal sa , prečo umývačka riadu kúpená do kuchyne kultúrneho domu je stále mimo prevádzky. Poukázal na nebezpečné parkovanie pri pohostinstve Boršina a požiadal o vyčistenie zberného kanála v časti obce Hôrky.

pán Jozef Macko – sa informoval na sľúbenú opravu chodníka, ktorý vedie od vstupu do dediny po Obecný úrad.

pán Rudolf Horváth – sa spýtal, či by nebolo možné uvedený chodník predĺžiť až po autobusovú zastávku.

K bodu č. 7/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Mária Briatková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 8 / Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 16.10.2017                                                  starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková               ........................................

Overovatelia: pán Dušan Bukový                      ........................................

                     pani Anna Králiková                    ........................................

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line