Veľkosť písma

 

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 14. decembra 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 57/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák

                                                Ing. Rastislav Bartík

                                               Ing. Jozef Fodor

 • Za overovateľov zápisnice: Ing. Rastislav Bartík

                                              

                                             Ing. Jozef Fodor

                                                                                   

  Uznesenie č. 58/2017

  Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018.

  Uznesenie č. 59/2017

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany.

  Uznesenie č. 60/2017

  Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a v e d o m i e

  Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017.

  Uznesenie č. 61/2017

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

  Uznesenie č. 62/2017

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočet Obce Nitrianske Sučany na rok 2018.

 

Uznesenie č. 63/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a     v e d o m i e

Rozpočet obce Nitrianske Sučany na roky 2019 – 2020.

   

Uznesenie č. 64/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a    v e d o m i e

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na rok 2018.

 

Uznesenie č. 65/2017

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2018.

 

Uznesenie č. 66/2017

Obecné zastupiteľstvo     s c h v a ľ u j e                                                                   

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.

 

Uznesenie č. 67/2017

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.

 

Uznesenie č. 68/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a     v e d o m i e

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nitrianskych Sučanoch.

 

Uznesenie č. 69/2017

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e

Žiadosť Mesta Nováky o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. V zmysle VZN č.

4/2016, článok 2, odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam

mimo zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Uznesenie č. 70/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Finančný príspevok na rok 2018 pre TJ Slovan Nitrianske Sučany v celkovej výške 8 000,-€.

 

Uznesenie č. 71/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Sučany na rok 2018 v celkovej výške 2 000,-€.

 

Uznesenie č. 72/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Finančný príspevok pre mužskú spevácku skupinu Domovina v celkovej výške 700,-€.

Uznesenie č. 73/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Finančný príspevok pre folklórnu skupinu Boršina na zakúpenie akordeónu v celkovej výške 1 400,-€.  

 

Uznesenie č. 74/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odpredaj pozemku parcela číslo 973/34,o výmere 651 m2 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nitrianske

Sučany, pánovi Michalovi Miklášovi a manželke pani Vladimíre Miklášovej, obaja bytom Nováky

Rastislavova 324/2.

Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, v počte 5.

Uznesenie č. 75/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Odmenu kronikárke pani Márii Krčekovej, za rok 2016 v celkovej výške 220,-€.

Uznesenie č. 76/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a      v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 v obci Nitrianske Sučany.

                                                                                             PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                            starosta obce  

                

                                                                                      

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line