Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 14. decembra 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Briatková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Rastislav Bartík a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Eduard Belák a Ing. Jozef Fodor a Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 4/

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018. Obecné zastupiteľstvo návrh VZN schválilo.

K bodu č. 5/

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany. Obecné zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.

K bodu č. 6/

Ekonómka obce Ing. Ivanovová oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu k 30.9.2017. Plnenie rozpočtu vzalo OZ na vedomie.

K bodu č. 7/

Na schválenie bolo predložené Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. §14 písm. a/,b/, ktoré bolo aj schválené.

K bodu 8/

Ing. Ivanovová predložila OZ návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2020, vrátane stanoviska kontrolórky obce. Uvedený návrh rozpočtu OZ zobralo na vedomie.

 K bodu 9/

Na schválenie bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2018. Tento návrh bol obecným zastupiteľstvom schválený.

K bodu 10/

Ing. Ivanovová predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2017   o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany. Uvedený návrh obecné zastupiteľstvo schválilo.

   K bodu č. 11/ Rôzne

PhDr. Pavol Caňo predniesol:

 • žiadosť Mesta Nováky o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí.

  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Mesto Nováky v zmysle VZN č. 4/2016 článok 2 odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo zriaďovateľskej pôsobnosti.

 • žiadosť o odpredaj pozemku obce Nitrianske Sučany, parcela číslo 973/34 o výmere 651 m2 – zastavané plochy a nádvoria pre pána Michala Mikláša a manželku Vladimíru, bytom Nováky, Rastislavova 324/2. Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, v počte 5.

     ●     žiadosť TJ Slovan Nitrianske Sučany o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2018       vo výške 8 000,-€

           Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok na rok 2018 pre TJ Slovan Nitrianske Sučany vo výške 8 000,-€.

     ●   žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nitrianske Sučany o poskytnutie finančného   príspevku pre rok 2018 vo výške 2 000,-€

           Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok na rok 2018 pre Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Sučany vo výške 2 000,-€.

     ●   žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2018 mužskej speváckej skupine Domovina vo výške 700,-€

           Obecné zastupiteľstvo schválilo mužskej speváckej skupine Domovina finančný príspevok na rok 2018   vo výške 700,-€.

     ●   žiadosť folklórnej skupiny Boršina o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie akordeónu vo výške 1 400, -€

           Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok skupine Boršina vo výške 1 400,-€.

●     dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

         Obecné zastupiteľstvo tento dodatok schválilo.

●     dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nitrianskych Sučanoch.

         Obecné zastupiteľstvo tento dodatok zobralo na vedomie.

●     plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 v obci Nitrianske Sučany.

         Obecné zastupiteľstvo tento plán zobralo na vedomie.

●     vyplatenie odmeny kronikárke pani Márii Krčekovej za rok 2016 v celkovej výške 220,- eur. Obecné zastupiteľstvo vyplatenie odmeny vo výške 220,- eur schválilo.

●     Starosta obce podal informáciu o :

       - územnom pláne obce

       - vybudovaní chodníka v dolnej časti obce

       - osvetlení do Kobylia

       - oprave budovy Hasičskej zbrojnice

  

   K bodu č. 12/ Interpelácia poslancov

Ing. Eduard Belák – k odpadovému hospodárstvu a otvorenému výberovému konaniu na post riaditeľky školy.

Ing. Bartík – k odpadovému hospodárstvu, informovať o členení odpadu.

K bodu č. 13/ Diskusia

Pani Krčeková – poďakovala za pomoc pri sťahovaní knižnice.

K bodu č. 14/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Ing. Eduard Belák prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 15 / Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 18.12.2017                                                 starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Mária Briatková                  ........................................

Overovatelia: Ing. Rastislav Bartík                    ........................................

                       Ing. Jozef Fodor                             ........................................

Back to Top

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line