Veľkosť písma

 

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 14. júna 2018

 

Uznesenie č. 13/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: 1. Ing. Mária Briatková

                                                 2. Ing. Rastislav Bartík

                                                 3. pani Anna Králiková

      

 • Za overovateľov zápisnice: 1. Ing. Eduard Belák

                                               2. pán Dušan Bukový

  Uznesenie č. 14/2018

  Obecné zastupiteľstvo  

  a/ s c h v a ľ u j e

  1. Územný plán obce Nitrianske Sučany, Zmeny a doplnky č. 1
  1. Spôsob prerokovania návrhu Územného plánu obce Nitrianske Sučany,

   Zmeny a doplnky č. 1 a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní.

            b/   u z n á š a    s a

                na Všeobecne záväznom nariadení obce Nitrianske Sučany č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

                Územného plánu obce Nitrianske Sučany podľa Zmien a doplnkov č. 1.

            c/   u k l a d á

  1. Oboznámiť s týmto uznesením a VZN č. 1/2018 občanov obce spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
  1. Uložiť Zmeny a doplnky č. 1 v zmysle § 28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, rovnako ako Územný plán obce Nitrianske Sučany na Obecnom úrade Nitrianske Sučany, Spoločnom stavebnom úrade v Novákoch a Okresnom úrade v Trenčíne, odbore výstavby a bytovej politiky.

 

Uznesenie č. 15/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 16/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Použitie prebytku hospodárenia v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu a vytvorenie rezervného fondu vo výške 151 581,53 €.

 

Uznesenie č. 17/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.

v znení neskorších predpisov na financovanie investičnej akcie „ Rozšírenie miestnej komunikácie Nitrianske Sučany“ vo výške 20 649,20 €, na výstavbu cestnej infraštruktúry vo výške 50 465,- €, na spolufinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Nitrianskych Sučanoch“ vo výške 5 000,- € a v prípade získania finančných prostriedkov na investičnú akciu „Zberný dvor v obci Nitrianske Sučany“, aj na financovanie spluúčasti obce vo výške 5% z celkových výdavkov projektu.

 

Uznesenie č. 18/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 19/2018

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.

 

Uznesenie č. 20/2018

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavného kontrolóra obce a komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k záverečnému účtu obce za rok 2017.

 

Uznesenie č. 21/2018

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a v e d o m i e

Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2018.

Uznesenie č. 22/2018

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

Uznesenie č. 23/2018

Obecné zastupiteľstvo  u r č u j e

v súlade s § 11 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Sučany 7 (sedem).

 

Uznesenie č. 24/2018

Obecné zastupiteľstvo u r č u j e

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianske Sučany takto: 100%-ný pracovný úväzok.

 

Uznesenie č. 25/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. v platnom znení medzi Poľno Vtáčnik a.s. , Hájska 927/20 Lehota pod Vtáčnikom – ako prenajímateľ a Obcou Nitrianske Sučany ako nájomcom. Ide o prenájom plochy pre účely vybudovania zberného dvora, alebo iné potreby obce.

 

Uznesenie č. 26/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi zmluvnými stranami: Poľno Vtáčnik a.s., Hájska 927/20 Lehota pod Vtáčnikom a Obcou Nitrianske Sučany.  Budúca zmluva bude uzatvorená, keď budú splnené všetky podmienky v tejto zmluve.

 

Uznesenie č. 27/2018

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í

S projektovou dokumentáciou Zberného dvora v obci Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 28/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 1. urnový háj – vybudovanie miesta pre uloženie urien na miestnom cintoríne, podľa predloženého návrhu,

 2. Vyhotovenie a umiestnenie sochy podľa ponuky pre urnový háj.

  Uznesenie č. 29/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Opravu a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom na zákazku “Oprava miestnych komunikácií v obci Nitrianske Sučany – časť Kobylie a Kačarová“.

  Uznesenie č. 30/2018

  Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e

  Žiadosť Občianskeho združenia Ľudia pre Bôrik, Žltá 319/25, Nitrianske Pravno – o sponzorský príspevok.

  Uznesenie č. 31/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Spolufinancovanie realizácie projektu v rámci výzvy č. OTKZP-P01-SC111-2017-33 – „Zberný dvor v obci Nitrianske Sučany“  z vlastných zdrojov, minimálne vo výške 5%   z celkových výdavkov projektu.

Uznesenie č. 32/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Zámer obce právne uzavretím kúpnej zmluvy usporiadať do vlastníctva obce potrebné časti z priľahlých pozemkov vo vlastníctve občanov pre investičnú akciu obce :

„ Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste III/1772 od vstupu do obce po kultúrny dom – chodník od vstupu do obce od domu s.č. 511 po dom s.č. 292. "

Z nasledovných pozemkov v zastavanom území Obce Nitrianske Sučany :

 1. z parcely reg. „ C " parc. č. 1037/7, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 498

 2. z parcely reg. „ C " parc. č. 1038/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 704

 3. z parcely reg. „ C " parc. č. 1039/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 558

 4. z parcely reg. „ C " parc. č. 1040/4, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 794

 5. z parcely reg. „ C " parc. č. 1042/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1342

 6. z parcely reg. „ C " parc. č. 1045/4, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 322

 7. z parcely reg. „ C " parc. č. 1048/1, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1042

 8. z parcely reg. „ C " parc. č. 1049/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č.  408

 9. z parcely reg. „ C " parc. č. 1051, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1448

 10. z parcely reg. „ C " parc. č. 1058/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č.  441

 11. z parcely reg. „ C " parc. č. 1058/14, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1529

 12. z parcely reg. „ C " parc. č. 1036/1, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1409

  Usporiadanie sa uskutoční na základe geodetického zamerania potrebných častí parciel a kúpna cena bude určená obecným zastupiteľstvom na základe znaleckého posudku o cene. Prílohou zámeru je snímka z katastrálnej mapy s vyznačením častí parciel potrebných na rozšírenie chodníka.

  Uznesenie bolo schválené všetkými prítomnými poslancami v počte 7 , t.j. 100 %.

                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                         starosta obce

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line