Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 14. júna 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Eduard Belák a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Rastislav Bartík a pani Anna Králiková.

K bodu č. 4/

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 obce Nitrianske Sučany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Nitrianske Sučany podľa Zmien a doplnkov č.1.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 1/2018, všetkými prítomnými poslancami v počte 7, t.j. 100 %.

K bodu č. 5/

Ing. Mária Briatková - predložila stanovisko komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

Ing. Elena Ivanovová predniesla Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.

K bodu č. 6/

Ing. Elena Ivanovová podala informáciu o Správe nezávislého audítora o účtovnej závierke obce za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo správu nezávislého audítora zobralo na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu a vytvorenie rezervného fondu vo výške 151 581,53 EUR.

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na financovanie investičnej akcie „ Rozšírenie miestnej komunikácie Nitrianske Sučany " vo výške 20 649,20 EUR, na výstavbu infraštruktúry vo výške 50 465,- EUR, na spolufinancovanie investičnej akcie   „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Nitrianskych Sučanoch " vo výške 5 000,- EUR a v prípade získania finančných prostriedkov na investičnú akciu „ Zberný dvor v obci Nitrianske Sučany ", aj na financovanie spoluúčasti obce vo výške 5% z celkových výdavkov projektu.

Ing. Elena Ivanovová – predložila Rozpočtové opatrenie č. 2/2018v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.

K bodu č. 7/

p. Alžbeta Miková – kontrolórka obce predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2018 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec na II. polrok 2018.

Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Sučany na 7 ( sedem ).

Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 , písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Nitrianske Sučany na 100 %-ný pracovný úväzok.

K bodu č. 8/   Rôzne

PhDr. Pavol Caňo predložil návrh na:

 • Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa§ 663 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení medzi Poľno Vtáčnik a. s., Hájska 927/20 Lehota pod Vtáčnikom – ako prenajímateľ a Obcou Nitrianske Sučany ako nájomcom. Ide o prenájom plochy pre účely vybudovania zberného dvora, alebo iné potreby obce.

     Obecné zastupiteľstvo nájomnú zmluvu schválilo.

 • Zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi zmluvnými stranami Poľno Vtáčnik a.s., Hájska 927/20 Lehota pod Vtáčnikom a Obcou Nitrianske Sučany. Budúca zmluva bude uzatvorená, keď budú splnené všetky podmienky v tejto zmluve.

     Obecné zastupiteľstvo zmluvu o budúcej zámennej zmluve schválilo.

 • Projektovú dokumentáciu „ Zberný dvor Nitrianske Sučany".

     Obecné zastupiteľstvo súhlasí s projektovou dokumentáciou.

     Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie realizácie projektu v rámci výzvy č. OTKZP-P01-SC111-2017-33- „ Zberný dvor v obci Nitrianske Sučany " z vlastných zdrojov, minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov projektu.

 • a) Urnový háj – vybudovanie miesta pre uloženie urien na miestnom cintoríne podľa predloženého návrhu.

       b) Vyhotovenie a umiestnenie sochy podľa ponuky pre urnový háj.

Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie urnového hája a vyhotovenie a umiestnenie sochy na miestnom cintoríne.

 • Opravu a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom na zákazku " Oprava miestnych komunikácií v obci Nitrianske Sučany – časť Kobylie a Kačarová. "

Obecné zastupiteľstvo opravu a uzatvorenie zmluvy schválilo.

 • Žiadosť Občianskeho združenia Ľudia pre Bôrik, Žltá 319/25, Nitrianske Pravno o sponzorský príspevok.

Obecné zastupiteľstvo žiadosť nechválilo.

 • Zámer obce právne uzavretím kúpnej zmluvy usporiadať do vlastníctva obce potrebné časti z priľahlých pozemkov vo vlastníctve občanov pre investičnú akciu obce :

„ Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste III/1772 od vstupu do obce po kultúrny dom – chodník od vstupu do obce od domu s. č. 511 po dom s. č. 292. "

Z nasledovných pozemkov v zastavanom území Obce Nitrianske Sučany :

 1. z parcely reg. „ C " parc. č. 1037/7, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 498

 2. z parcely reg. „ C " parc. č. 1038/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 704

 3. z parcely reg. „ C " parc. č. 1039/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 558

 4. z parcely reg. „ C " parc. č. 1040/4, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 794

 5. z parcely reg. „ C " parc. č. 1042/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1342

 6. z parcely reg. „ C " parc. č. 1045/4, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 322

 7. z parcely reg. „ C " parc. č. 1048/1, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1042

 8. z parcely reg. „ C " parc. č. 1049/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č.   408

 9. z parcely reg. „ C " parc. č. 1051,   Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1448

 10. z parcely reg. „ C " parc. č. 1058/2, Zastavané plochy a nádvoria LV č.   441

 11. z parcely reg. „ C " parc. č. 1058/14, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1529

 12. z parcely reg. „ C " parc. č. 1036/1, Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1409

  Usporiadanie sa uskutoční na základe geodetického zamerania potrebných častí parciel a kúpna cena bude určená obecným zastupiteľstvom na základe znaleckého posudku o cene. Prílohou zámeru je snímka z katastrálnej mapy s vyznačením častí parciel potrebných na rozšírenie chodníka.

  Obecné zastupiteľstvo zámer schválilo, všetkými prítomnými poslancami v počte 7, t.j. 100%.

  PhDr. Pavol Caňo informoval o :

 • ukončení zateplenia ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany,

 • v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Nitrianske Sučany osadiť na miestnom cintoríne Pamätnú tabuľu padlým vojakom - občanom Nitrianskych Sučian v I. svetovej vojne,

 • čistení miestneho potoka a prehĺbením žľabov, ktoré sa vykonalo v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom,

 • podaní žiadosti na Centrum podpory Trenčín, odd. autodopravy, na osobné motorové vozidlo pre účely obecného úradu,

 • informácií v miestnom rozhlase o vypúšťaní žúmp,

 • riešení voľného pohybu psov po obci,

 • o možnosti nahliadnutia a možných pripomienkach k projektovej dokumentácií investičnej akcie „Obytný súbor pod Rokošom“,

 • o získaní finančných prostriedkov – sponzorsky a financovaní z rozpočtu obce obecnej kultúrnej akcie - XII. ročník súťaže vo varení gulášu a hlavného hosťa programu skupiny Gladiator .

K bodu č. 9/ Interpelácia poslancov

Ing. Rastislav Bartík - sa opätovne spýtal na možnosť osadenia smerových tabúľ v obci, z dôvodu lepšej orientácie návštevníkov obce.

Ing. Mária Briatková – sa spýtala, či sa bude v roku 2018 vykonávať inventarizácia majetku obce,

 • upozornila na potrebu opravy múrika na Dome smútku a osadenie tabule oznamov pri vchode do Domu smútku,

 • informovala sa o spôsobe kosenia hrobov a možnosti, aby aktivační pracovníci boli nápomocní udržiavať aj také hrobové miesta o ktoré sa v priebehu roka nikto nestará,

 • požiadala, aby sa obecné zastupiteľstvo na ďalšom stretnutí zaoberalo nájomnou zmluvou uzatvorenou so Zariadením pre seniorov Nitrianske Sučany z dôvodu zvýšenia nájmu,

 • navrhla zrušiť dreviny pred obecným úradom a vytvoriť chodník pre občanov,

 • navrhla, aby sa obecné zastupiteľstvo na ďalšom stretnutí zaoberalo  možnosťou navýšenia platu starostu obce.

Ing. Eduard Belák - sa informoval o úspore elektrickej energie inštalovaním nového

verejného osvetlenia.

Ing. Zuzana Javorková – upozornila na pretrvávajúce sťažnosti občanov na voľne pobehujúceho psa pani Janky Szendreiovej ,bytom Nitrianske Sučany č. 433, ktorý svojím útočným správaním ohrozuje deti, mamičky s kočíkmi a všetkých občanov, ktorí prechádzajú okolo bytového domu. č.433,

 • požiadala , aby plánovaný termín kosenia hrobových miest na miestnom cintoríne bol vždy oznámený vopred v miestnom rozhlase.

K bodu č. 10/ Diskusia

p. Anton Haluš – požiadal o odstránenie suchej dreviny z akcie „Stavanie mája" z Barte námestia,

- spýtal sa na možnosť vykonať zber odpílených konárov z drevín v rámci celej obce,

- navrhol zakúpenie reťazí na traktor, ktoré sa použijú pri zimnej údržbe komunikácií, najmä v lokalite Hôrky.

p. František Karcol – sa spýtal na presnú lokalitu umiestnenia zberného dvora, v prípade získania finančných prostriedkov.

K bodu č. 11/ Uznesenie

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Mária Briatková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 12/ Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva a poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 14. júna 2018                                                           starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Eduard Belák                  ........................................

                         pán Dušan Bukový               ........................................

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line