Veľkosť písma

 

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 13. marca 2018

 

Uznesenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor

                                               Ing. Mária Briatková

                                               pani Anna Králiková

   

 • Za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková

                                              Ing. Jozef Fodor            

                                                                                    

  Uznesenie č. 2/2018

  Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a    v e d o m i e

Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.12.2017.

 

Uznesenie č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nasledovne :

 1. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do sumy 5 000 EUR,

 2. rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do výšky 5 000 EUR a v tomto znení upraviť internú smernicu č. 1/2014 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nitrianske Sučany článok 5, bod V. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia.

  Uznesenie č. 4/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Obstaranie harmoniky pre folklórnu skupinu Boršina v hodnote 1 700 EUR.

  Uznesenie č. 5/2018

  Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a    v e d o m i e

  Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017.

  Uznesenie č. 6/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Výšku členského príspevku 1 000 EUR pre Občianske združenie MAS rozvoja Hornej Nitry.

  Uznesenie č. 7/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Kúpnu zmluvu medzi zmluvnými stranami Obec Nitrianske Sučany – ako predávajúci a pánom Michalom Miklášom a manželkou Vladimírou Miklášovou, obaja bytom Nováky, Rastislavova 324/2 – ako kupujúci.

  Kúpna zmluva bola schválená obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, v počte 4.

  Uznesenie č. 8/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í

 • s  podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Zberného dvoru v rámci výzvy č. OTKZP-P01-SC111-2017-33,

 • s podmienkami výzvy,

 • v prípade získania dotácie so spolufinancovaním vo výške 5%.

                                                                                                           PhDr. Pavol Caňo , v. r.

                                                                                                          starosta obce

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line