Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 13. marca 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor a Ing. Mária Briatková.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Mária Briatková a p. Anna Králiková.

K bodu č. 4/ Rôzne

Ing. Elena Ivanovová predniesla Plnenie rozpočtu obce k 31.12. 2017.

Plnenie rozpočtu obce k 31.12. 2017  obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

p. Alžbeta Miková – predložila Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Ing. Elena Ivanovová – predložila návrh, vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce v súlade s § 11 ods. 4. písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovne:

 1. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do sumy 5000 EUR,

 2. rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce vo výške 5000 EUR a v tomto znení opraviť Internú smernicu č. 1/2014 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nitrianske Sučany článok 5, bod V. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo , vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce v súlade s § 11 ods. 4. písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa predneseného návrhu.

PhDr. Pavol Caňo predložil návrh :

 • na poskytnutie členského príspevku vo výške 1 000 EUR pre Občianske združenie MAS Hornej Nitry.

Obecné zastupiteľstvo schválilo členský príspevok .

 • Na poskytnutie finančných prostriedkov na obstaranie harmoniky pre folklórnu skupinu Boršina vo výške 1 700 EUR.

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na obstaranie harmoniky.

 • Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Obec Nitrianske Sučany – ako predávajúci a pánom Michalom Miklášom a manželkou Vladimírou Miklášovou, obaja bytom Nováky ul. Rastislavova 342/2 ako kupujúcimi.

Obecné zastupiteľstvo kúpnu zmluvu schválilo.

PhDr. Pavol Caňo informoval o :

 • územnom pláne obce, ktorého vyhotovenie je vo finálnej verzii,

 • získaní 2 ks kontajnerov na sklo,

 • pridelení finančných prostriedkov vo výške 30 000 EUR od Ministerstva vnútra SR Bratislava, na základe výzvy č. VII. Prezídia HaZZ zo štátneho rozpočtu, ktorej účelom je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel hasičských staníc a zbrojníc,

 • možnosti získania finančných prostriedkov na Zberný dvor v rámci výzvy č. OTKZP-P01-SC111-2017-33. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním žiadosti, s podmienkami výzvy a v prípade, že budeme úspešní – so spolufinancovaním vo výške 5%,

 • prácach, pri ktorých sa bude zlepšovať stav chodníkov popri ceste III. triedy „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste III/1772 od vstupu do obce po obecný úrad,

 • vypílení 2 ks smrekov v tesnej blízkosti koryta potoka a 1 ks lipy Slovenským vodohospodárskym podnikom Piešťany.

K bodu č. 5/ Interpelácia poslancov

Ing. Mária Briatková – sa spýtala, či jestvujúci projekt Zberného dvora v lokalite Hôrky, by sa nedal použiť pri zámere vybudovať zberný dvor v lokalite bývalého družstva,

 • informovala o vzniknutej čiernej skládke odpadu v lokalite Hôrky,

 • navrhla objednať si právnické služby formou stálej zmluvy medzi Obcou Nitrianske Sučany a právnickou kanceláriou,

 • upozornila na potrebu spevniť a opraviť miestnu komunikáciu pri vstupe do obce, pri firme Trend s.r.o.

K bodu č. 6/ Diskusia

Neboli žiadne diskusné príspevky.

K bodu č. 7/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 8/ Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť a poprial príjemné veľkonočné sviatky.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 13. marca 2018                                                           starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková           ........................................

Overovatelia: Ing. Jozef Fodor                     ........................................

                         Ing. Mária Briatková             ........................................

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line