Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 28. marca 2018

 

Uznesenie č. 9/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák

                                                 Ing. Jozef Fodor

                                                 Ing. Rastislav Bartík      

 • Za overovateľov zápisnice: pani Anna Králiková

                                                     Ing. Jozef Fodor    

  Uznesenie č. 10/2018

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  a/ Odpredaj pozemku parcela číslo 973/36,o výmere 650 m2 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nitrianske

  Sučany, pánovi Tomášovi Bučkovi, bytom Horné Vestenice 321 a manželke pani Simone Bučkovej,  bytom Horné Vestenice 181.

  Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, v počte 5.

  b/ Kúpnu zmluvu medzi zmluvnými stranami Obec Nitrianske Sučany – ako predávajúci a pánom Tomášom Bučkom, bytom Horné Vestenice 321 a manželkou Simonou Bučkovou,  bytom Horné Vestenice 181 – ako kupujúci.

  Kúpna zmluva bola schválená obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, v počte 5.

Uznesenie č. 11/2018

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2013, článok 3, bod a),b),c), kde sa zvyšuje suma z 1 500,-€ na 2 500,--€.

 

 

Uznesenie č. 12/2018

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e    žiadosť  pána Petra Kováčika, bytom Obec Nitrianske Sučany o sponzorský príspevok k vydaniu knihy „Kamennými cestami I.“

 

 

 

 

 

                                                                                            PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                              starosta obce

 

 

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 204 návštevníkov a žiadni členovia on-line