Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 28. marca 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor a pani Anna Králiková.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor a Ing. Rastislav Bartík.

bodu č. 4/ Rôzne

PhDr. Pavol Caňo predložil :

  • Žiadosť Tomáša Bučku, bytom Horné Vestenice 321 a manželky Simony Bučkovej, bytom Horné Vestenice 181 o odkúpenie pozemku parcela číslo 973/36 o výmere 650 m2 – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Nitrianske Sučany.

    Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom, všetkými prítomnými poslancami, v počte 5.

  • Návrh Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Obec Nitrianske Sučany – ako predávajúci a pánom Tomášom Bučkom, bytom Horné Vestenice 321 a manž. Simonou Bučkovou, bytom Horné Vestenice 181 - ako kupujúcimi.

Obecné zastupiteľstvo kúpnu zmluvu schválilo, všetkými prítomnými poslancami, v počte 5.

  • Žiadosť pána Petra Kováčika, bytom Obec Nitrianske Sučany, o sponzorský príspevok k vydaniu knihy „Kamennými cestami I.“

Obecné zastupiteľstvo sponzorský príspevok neschválilo.

Ing. Elena Ivanovová predložila Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2013, článok 3, bod a),b),c), kde sa zvyšuje suma z 1 500,-€ na 2 500,-€.

Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2013 schválilo.

PhDr. Pavol Caňo informoval o :

  • odstránení čiernej skládky v hornej časti obce,

  • informoval a navrhol vybudovať na miestnom cintoríne hrobové miesta pre urny, poslanci obecného zastupiteľstva s návrhom súhlasili,

  • oprave ceste III. triedy.

K bodu č. 5/ Interpelácia poslancov

---

K bodu č. 6/ Diskusia

Neboli žiadne diskusné príspevky.

K bodu č. 7/ Uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Eduard Belák prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 8/ Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 28. marca 2018                                                           starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Jozef Fodor                     ........................................

                         Anna Králiková                    ........................................

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line