Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 13. augusta 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Rastislav Bartík a PhDr. Pavol Revay.

K bodu č. 3/

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  Ing. Jozef Fodor, Ing. Zuzana Javorková, Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 5/

Ing. Elena Ivanovová - predložila návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Nitrianske Sučany-práce naviac 2“ vo výške 34 120,57 €, na spoluúčasť pri financovaní projektu „Kamerový systém v obci Nitrianske Sučany“ vo výške 1 435,60 € a  na spoluúčasť pri financovaní investičnej akcie „ Zberný dvor v obci Nitrianske Sučany“ vo výške 22 521,02 € .

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu.

Ing. Elena Ivanovová - predložila žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Mgr. Kovalíčekovej na navýšenie finančných prostriedkov na úpravu šatňových priestorov – výmena podlahovej krytiny vo výške 1500,00 EUR.

Obecné zastupiteľstvo navýšenie finančných prostriedkov schválilo.

Ing. Elena Ivanovová - informovala o plnení rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.6.2019,

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie - Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.6.2019

PhDr. Pavol Caňo - informoval o :

1. Rozhodnutí zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce

2. Dôvodovej správe k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení:

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:

  • z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:

  • príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558.

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku všetkými obecnými zastupiteľstvami.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozhodnutie zhromaždenia starostov.

PhDr. Pavol Caňo - predložil návrh :

1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení:

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:

  • z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:

  • príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558.

Obecné zastupiteľstvo dodatok č. 2 schválilo.

Ing. Elena Ivanovová - predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo Všeobecné záväzné nariadenia č. 1/2019 schválilo.

PhDr. Pavol Caňo - informoval o :

  • asfaltovaní obecných komunikácií,

  • revitalizácii námestia,

  • zaslaní listu p. Mihálikovi z dôvodu nezačatia stavby rodinného domu v dohodnutom termíne,

  • o Výzve ŽoNFP – vodozadržné opatrenia a o možnosti zapojenia sa do tohto projektu. Poslanci OZ vyslovili súhlasné stanovisko k možnému podaniu žiadosti a zapojeniu sa do tejto výzvy,

  • o prehodnotení nájmu so spoločnosťou PE-ES, n. o. Diviacka Nová Ves.

K bodu č. 6/

-

 K bodu č. 7/

V diskusii sa Ing. Rastislav Bartík informoval na pripravovanú realizáciu osvetlenia od rodinného domu pána Oršulu po rodinný dom pána Králika.

K bodu č. 8/

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

 

K bodu č. 9/

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                             starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 13. augusta 2019    

                                                   

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line